Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

ALV vanavond online

De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar een online bijeenkomst. We maken hierbij gebruik van Slack. De vergadering start om 19:30 en stopt naar verwachting rond 21:30.

Leden van Fronteers die nu de ALV online is toch graag de ALV willen bijwonen kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Dit kan via een e-mail naar secretaris@fronteers.nl of via een DM naar Edwin Martin op Slack.

Wil je meedoen maar ben je nog niet lid van de Fronteers Slack? Meld je hier aan voor onze Slack. Als je je aanmeldt voegen wij je toe aan een besloten kanaal (#alv2023). Hier kun je de jaarstukken vinden en vooraf aan de ALV vragen stellen of agendapunten aandragen.

Kandidaat bestuur Fronteers: Claudia Reynders

Aanstaande vrijdag vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van Fronteers plaats. Een van de onderdelen tijdens de ALV is de bestuursverkiezing. Kandidaat bestuurslid Claudia Reynders stelt zich voor!

Hoi ik ben Claudia Reynders, ondertussen al enkele jaren de drijfveer achter commissie België waar ik met heel veel passie meetups organiseer. Ik leerde Fronteers kennen ergens een goeie 10 jaar geleden dankzij een meetup in het Antwerpse.

Door me de laatste jaren voornamelijk in te zetten om de commissie en activiteiten in België terug op gang te trekken, voel ik me ook sterk betrokken bij de vereniging.

Zelf heb ik ook al best wat te danken aan Fronteers, zo heb ik door de jaren heen al enorm wat bijgeleerd, maar ook heel wat interessante mensen leren kennen. Zoals onlangs nog op Smashing Conference te Antwerpen! Zeker niet onbelangrijk is dat een aantal van de jobs in mijn carrière ook deels voortkomen uit dat deeltje netwerken en nieuwe connecties maken.

Ik wil ook nog even vermelden dat ik tot nu toe ook al best wat steun heb gehad aan mensen uit de online Fronteers community. Vooral Anneke heeft me de afgelopen jaren enorm geïnspireerd en gesteund. Daarom vind ik het ook jammer dat zij aftreedt, maar anderzijds is dat ook net wat me vandaag aanzet om me kandidaat te stellen als bestuurslid.

Waar wil ik aan bijdragen?

Fronteers heeft sinds het bestaan al veel verandering en verbetering gebracht dankzij de doelstelling van de vereniging en de mensen die zich tot nu toe daar hebben voor ingezet al die jaren.

De doelstelling:

"De professionalisering van het beroep front-end web development. Daarbij streven wij naar erkenning, verbetering en ondersteuning van de (positie van) Nederlandstalige front-end webontwikkelaars."

Maar sinds de start van de pandemie merken we allemaal wel dat Fronteers een stuk minder actief is geworden en daar zou ik graag verandering in willen brengen. Eerst en vooral door de meetups in Nederland terug op gang te trekken, waarna andere activiteiten hopelijk ook volgen. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn er natuurlijk mensen nodig die zich daar mee achter willen zetten. Het huidige bestuur heeft al een aanzet gedaan om interesse op te wekken, nu moeten we enkel zien over te gaan op actie. 💪

Verder wil ik ook graag voortzetten waar Anneke al mee begonnen was: het inzetten op onderwerpen zoals diversiteit, toegankelijkheid, transparantie van het bestuur enz...

En zoals Anneke het zo mooi beschreef gisteren:

"Het glazen potje met kiezeltjes en stenen waar zand tussen gemixt zit, maar alles mooi samen doet hangen" en dat is eigenlijk ook wel hoe ik mezelf zie, als iemand die haar steentje wil bijdragen waar mogelijk en nodig. Dit zie ik zelf vrij breed, maar weet ook dat het soms ook enkel gaat om kennisoverdracht en ondersteuning, taken delegeren en helpen sturen.

Wie ben ik en wat kan je van mij verwachten?

Ik stel mezelf altijd voor als een "hearing impaired front-end designer with a focus on diversity, inclusion, accessibility and sustainability in tech".

Ik heb best een brede achtergrond en ervaring in IT. Oorspronkelijk ben ik opgeleid als PHP developer, een job waar ik eigenlijk amper in gewerkt heb want al gauw werd het duidelijk dat ik meer affiniteit en plezier had aan front-end development. Daarna heb ik ook nog een tijdje als product manager gewerkt en me ook verder verdiept in UX design.

Momenteel werk ik parttime als "technical" career coach voor een non-profit die bootcamps organiseert. Dit houdt in dat ik mensen begeleid in hun carrière switch in web development e.d. .

Naast Fronteers en mijn werk ben ik in België ook actief met het bouwen van een community voor vrouwelijke programmeurs. Samen met een aantal vrijwilligers organiseren we meetups, sturen we maandelijks een nieuwsbrief uit en hebben we nog tal van andere activiteiten en initiatieven. In al die zaken ben ik op 1 of andere manier wel betrokken en help meestal ook om alles in goede banen te leiden. Dus ik denk dat ik wel wat ervaring te bieden heb. :-)

Meld je aan voor de ALV 2023

Op vrijdagavond 10 november houden we weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV)!

Het vindt online plaats. Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd, en we hopen nieuwe bestuursleden te verwelkomen!

English version below.

Tijdens de ALV nemen we als bestuur, vrijwilligers en leden samen de (financiële) staat van Fronteers door, en evalueren we hoe het gaat met de vereniging. Tot het begin van de vergadering kan elk lid een voorstel doen voor een agendapunt of een ter stemming te brengen onderwerp. De voorlopige agenda staat hieronder.

Wat in ieder geval zal worden behandeld zijn de jaarstukken van de vereniging over 2022, de financiën over 2023 en de nieuwe begroting voor 2024. Deze stukken zullen enkele dagen voor de ALV naar alle aangemelde aanwezigen worden opgestuurd. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar deze informatie wel willen inzien: laat het ons weten! Notulen van de avond worden altijd zo snel mogelijk na de vergadering online gedeeld.

Het is alweer drie jaar geleden dat bestuursleden Anneke en Edwin zijn herverkozen en dit jaar treden ze statutair weer af. Anneke stelt zich niet herkiesbaar. Edwin laat dit afhangen van de vorming van het nieuwe bestuur. Als dreigt dat het bestuur kleiner wordt dan drie personen, dan zal Edwin zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Het mag duidelijk zijn: het bestuur zoekt versterking. Niet alleen voor de rol van voorzitter en secretaris, maar ook om het bestuur in het algemeen productiever te maken. Petra Knip heeft zich al kandidaat gesteld. Wil je je ook kandidaat stellen voor het bestuur? Laat het ons dan voor de ALV weten. Tijdens de ALV zal door de aanwezige leden voor nieuwe bestuursleden worden gestemd. Als lid kan je een aanwezig lid machtigen om voor je te stemmen.

Als bestuurslid help je mee de vereniging op de kaart te zetten en te houden. Je zorgt er voor dat commissies een zetje krijgen en dat vrijwilligers het zelfvertrouwen hebben om activiteiten te ontplooien voor de vereniging. We hebben de ambitie om weer vaker meetups en activiteiten te organiseren, zetten graag het Fronteerscongres voort, en zetten onze nieuwe website live. Anneke, Wim en Edwin staan je graag te woord via Slack of bestuur@fronteers.nl als je ons hierin wilt helpen!

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Toelichting Congres commissie
 • Toelichting Overige commissies
 • Jaarrekening 2022
 • Bevindingen kascommissie
 • Vaststellen jaarrekening
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Financiën 2023 (voorlopig)
 • Begroting 2024
 • Invulling bestuur
 • Rondvraag

Meld je aan door een email te sturen naar secretaris@fronteers.nl of laat het Edwin weten op Slack.

English version

*On Friday evening, November 10, we will hold our annual general meeting (ALV) again! It takes place online at 7:30 PM via the Fronteers Slack channel. All Fronteers members are cordially invited to this event, and we hope to welcome new board members!*

During the AGM, the board, volunteers and members review the (financial) state of Fronteers together and evaluate how the association is doing. Until the beginning of the meeting, any member can make a proposal for an agenda item or a subject to be put to the vote. The provisional agenda is below.

What will in any case be discussed are the association's annual accounts for 2022, the finances for 2023 and the new budget for 2024. These documents will be sent to all registered attendees a few days before the AGM. If you are unable to attend, but would like to view this information, please let us know! Minutes of the evening are always shared online as soon as possible after the meeting.

It has been three years since board members Anneke and Edwin were re-elected and this year they are resigning by statute. Anneke is not standing for re-election. Edwin makes this depend on the formation of the new board. If there is a risk that the board will become smaller than three people, Edwin will stand for re-election.

It should be clear: the board is looking for reinforcement. Not only for the role of chairman and secretary, but also to make the board more productive in general. Petra Knip has already put herself forward as a candidate. Would you also like to stand as a candidate for the board? Then let us know before the AGM. During the AGM, the members present will vote for new board members. As a member you can authorize a member present to vote for you.

As a board member you help to put and keep the association on the map. You ensure that committees get a push and that volunteers have the self-confidence to develop activities for the association. We have the ambition to organize meetups and activities more often, would like to continue the Fronteers Congress, and are putting our new website live. Anneke, Wim and Edwin are happy to speak to you via Slack or bestuur@fronteers.nl if you would like to help us with this!

 • Opening
 • Setting the agenda
 • Explanation of Congress committee
 • Explanation Other committees
 • Annual accounts 2022
 • Audit committee findings
 • Adopting annual accounts
 • Appointment of new audit committee
 • Finances 2023 (provisional)
 • Budget 2024
 • The Board
 • Any other business

Register by sending an email to secretaris@fronteers.nl or let Edwin know on Slack.