Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Fronteers als W3C-lid

Het bestuur stelt voor om Fronteers W3C-lid te maken en Rachel Andrew als onze vertegenwoordiger aan te stellen om ons, en ook front-end ontwikkelaars in het algemeen, een stem te geven in de webstandaarden. Dit zal circa 30.000 euro per jaar kosten. Het bestuur zal op de ALV van 19 oktober hierover een motie indienen.

Overweging

Front-end ontwikkelaars hebben op dit moment geen stem in W3C. De individuele ontwikkelaars die niettemin deelnemen aan de discussie over nieuwe webstandaarden, doen dit in hun eigen, onbetaalde tijd, en gaan op eigen kosten naar W3C-meetings.

Aangezien vertegenwoordiging van front-end ontwikkelaars in W3C een goede zaak is die aansluit bij de doelstellingen van Fronteers, en aangezien we het geld in kas hebben, lijkt het het bestuur goed om het lidmaatschap aan te vragen en een ervaren webontwikkelaar te betalen om dit werk op zich te nemen. Hiervoor hebben wij contact gezocht met Rachel Andrew, die de afgelopen jaren ervaring heeft opgedaan als Invited Expert bij het W3C. Zij heeft toegestemd om als onze vertegenwoordiger op te treden - mits de leden akkoord gaan.

Het bestuur hoopt dat het lidmaatschap van het W3C een positieve uitwerking zal hebben op de naamsbekendheid van Fronteers, en mogelijkerwijs zou kunnen leiden tot een ledenaanwas. Met meer leden kan Fronteers zich op termijn beter inzetten voor de belangen van front-end ontwikkelaars.

Op A List Apart kan je verder lezen over de overwegingen die tot deze motie hebben geleid. Ook vertelt Rachel op Smashing Magazine over haar werk bij W3C, en de kans die Fronteers haar zou kunnen bieden.

Motie

Het bestuur stelt het volgende voor.

  • Fronteers wordt W3C-lid, in eerste instantie voor twee jaar.
  • Het bestuur zal een vertegenwoordiger aanwijzen.
  • Het bestuur reserveert hiervoor 30.000 euro per jaar voor 2019 en 2020.
  • Op de ALV van 2020 zal het W3C-lidmaatschap geëvalueerd worden.
  • Op lange termijn is het de bedoeling dat er een internationale samenwerking van organisaties van front-end ontwikkelaars ontstaat die uiteindelijk het lidmaatschap en de vertegenwoordigers samen zullen betalen. Het bestuur hoopt dat zo'n structuur in 2020 aanwezig is, en zal stappen zetten om dit voor elkaar te krijgen.

Financiële onderbouwing

Lidmaatschap W3C: 1.950 euro per jaar.
(Noot: na twee jaar gaat dit bedrag omhoog naar 7.800 euro. Dit is de voornaamste reden om in 2020 het lidmaatschap te evalueren.)

Vertegenwoordigersfee: 25.000 euro per jaar. Dit is inclusief eventuele reiskosten naar W3C-meetings. Rachel Andrew is akkoord gegaan met dit bedrag.

Overige kosten: circa 3.000 euro per jaar. Hierbij valt te denken aan het inhuren van een advocaat in het geval dat er een internationale organisatie geschapen zou moeten worden, of incidentele reis- en verblijfkosten die verband houden met het oprichten van andere organisaties die het W3C-lidmaatschap financieel zouden steunen. Het is mogelijk dat dit geld niet gebruikt wordt.

Vertegenwoordiger

Het bestuur is van zins Rachel Andrew als onze vertegenwoordiger aan te stellen. Rachel is hiermee akkoord gegaan, en zal zelf op de ALV verschijnen om het een en ander toe te lichten.

Noot: W3C-lidmaatschap geeft recht op vier vertegenwoordigers. Fronteers kan zich niet permitteren vier vertegenwoordigers te betalen, wat een andere reden is dat we hopen een internationale samenwerking op gang te brengen.

Reacties

1 Hidde de Vries op 27-09-2018 om 15:39 uur:
Wat een interessant en gedurfd voorstel!

Ik heb enkele vragen:

Worden alleen Fronteers-leden vertegenwoordigd of alle web developers?

Het W3C doet heel erg veel. Ik kan me voorstellen dat de fee te laag is (en één vertegenwoordig onvoldoende) om op alles bij het W3C invloed uit te oefenen. Zou onze vertegenwoordiger zich op specifieke standaarden gaan richten en zo ja, welke?

Hoe wordt dit gefinancierd? In de begroting voor 2018 was ons verwachte resultaat een verlies. Wil het bestuur verder interen op reserves of zijn er plannen andere inkomsten te werven, specifiek voor dit voorstel?
2 Sander van Lambalgen op 29-09-2018 om 22:00 uur:
Een aantal vragen / overwegingen van mij. (Full disclosure: ik heb een paar weken geleden al wat over dit plan gehoord, en denk een paar van de antwoorden al grotendeels te kennen, maar het lijkt me nuttig om ze publiek te hebben; de andere vragen zijn n.a.v. overdenkingen sindsdien, en n.a.v. wat voor mij nieuwe informatie is in deze blogpost en de gelinkte artikelen.)

- Ik vind het een zeer goede zaak om een front-end ontwikkelaar, die spreekt en stemt namens front-end ontwikkelaars, actief deel te laten nemen aan W3C activiteiten. Het gebruikelijke traject tot nu toe voor goede ontwikkelaars met belangstelling voor standaardisatie, is dat wanneer ze actief betrokken raakten bij dit soort werk, ze vervolgens worden ingehuurd door de grote browser makers (aangezien daar het geld zit) om hun belangstelling verder uit te kunnen bouwen. Na verloop van tijd betekent dit dat hun focus zal verschuiven, en hun binding met ontwikkelaars minder zal worden, en hun stem zullen altijd uitbrengen namens hun werkgever. Dat is absoluut niet slecht (meer tijd voor dit soort werk betekent betere standaarden); maar het betekent dat de invloed die er vanuit de ontwikkelaars is, continu verwatert.

- Het lijkt me wegens het bovenstaande cruciaal dat afgevaardigde(n) namens Fronteers dit werk altijd part-time zullen doen, naast actief ontwikkelwerk. Er zijn betere partijen in de markt om mensen fulltime in te huren hiervoor. Is het bestuur het daarmee eens, en is dit iets dat we op de een of andere manier vast willen leggen?

- Rachel zal zich noodgedwongen niet met alle standaarden bezig kunnen houden; ik neem aan dat ze zich voornamelijk zal richten op een paar specifieke onderwerpen in haar interesse / kennisgebied. Is de verwachting wel dat ze zich hierbuiten breed zal interesseren in cruciale stemmingen met betrekking tot de voortgang van andere standaarden? (Het stemrecht is tenslotte waarom we "lid" willen zijn; anders zouden we haar tijd ook als alleen public invited expert kunnen sponsoren.)

- Hoe zal Rachel de vereniging betrokken houden bij haar werkzaamheden?

- Is er al nagedacht over een manier waarop Rachel de leden op korte termijn kan consulteren wanneer er een stemming is over een onderwerp waarbij de juiste keuze voor het belang van front-end ontwikkelaars niet evident is? (Doe ik veilig de aanname dat het inderdaad de bedoeling dat ze in dat soort gevallen niet op eigen houtje zal acteren?)

- Rachel is gekozen omdat ze al ervaring heeft met dit werk. Het lijkt me sterk in het belang van Fronteers als die ervaring op de een of andere manier geborgd / gedocumenteerd / overgedragen kan worden, zodat het werk over bijvoorbeeld twee jaar ook overgedragen zou kunnen worden aan iemand anders (vanuit onze eigen gelederen?), zonder dat we daar sterk op achteruit gaan. Ook andere organisaties die ons voorbeeld zouden willen volgen zouden daar veel baat bij hebben. Ik zou dat graag als een expliciet doel / onderdeel van de werkzaamheden voor de komende twee jaar zien.

- 30k is bij ons huidige ledenaantal van 356, een bedrag van €84,27 per lid. Dat is fors meer dan de contributie per lid. Ik begrijp dat dit een experiment is, en dat we dit pas goed kunnen beoordelen op het moment dat we ervaring hebben opgedaan, maar heeft het bestuur een verwachting over de lange termijn, en grensgetallen in het achterhoofd waarbij het over twee jaar duidelijk gaat zijn dat we dit niet zo kunnen blijven doen, danwel dat dit succesvol genoeg is geweest (qua ledengroei) dat dit wel voortgezet kan worden?

- Wat zijn de verwachtingen over welk percentage van de vertegenwoordigersfee van 25k per jaar opgaat aan reiskosten? Wat is de verwachting over het aantal uur per jaar dat Rachel namens ons bezig zal zijn, en is daar een minimum (vanuit ons) en een maximum (vanuit haar) aan gesteld? (Of in andere woorden, wat gaat haar uurtarief voor deze werkzaamheden ongeveer zijn?) :)

- Is de tijd die Rachel namens ons zal besteden het minimum waarbij het nuttig is om dit te doen? (Of in andere woorden: Klopt het dat het sterke beeld bestaat dat het niet de moeite waard is te overwegen om twee afgevaardigden voor ieder 12.5k per jaar te sponsoren? Zo ja, kan hier iets van toelichting / onderbouwing aan worden gegeven?)

- Blijft Rachel naast haar werk voor ons, ook nog zoals nu in haar vrije tijd ("namens zichzelf") actief? Formeel bij de W3C kan je volgens mij niet zowel representative als invited expert zijn, dus wat dat betreft nee, maar betekent dit dat we haar dus gaan betalen voor wat tot nu toe vrijwilligerswerk was, of ziet ze het zelf meer als dat ze die tijd blijft besteden, en er daarbovenop ook nog eens een heleboel meer tijd namens Fronteers bezig kan gaan zijn?
3 Willem Buising op 01-10-2018 om 10:53 uur:
Het W3C telt momenteel (als ik goed geïnformeerd ben) ruim 500 leden. Waarom is het bestuur van mening dat deelname met 1 stem hierin € 30.000,- waard is? Zijn wij als Nederlandse vereniging Fronteers dan de enige front-end vertegenwoordiging wereldwijd?

Hebben we zicht op mogelijke samenwerking met partijen die al lid zijn?

Het inhuren van een externe om ons te vertegenwoordigen klinkt mij in de oren als een risicovolle stap. Deze externe is geen lid van Fronteers, heeft geen direct Nederlands belang en acteert dan op basis van inhuur. Dan is de vraag cruciaal met welke opdracht het bestuur haar op pad wil sturen. Welke doelen willen we bereiken en hoe beoordelen we tussentijds en naderhand of de inzet heeft geleid tot wat we beoogden en of de inzet van de externe naar behoren is geweest?
4 Tom Greuter op 01-10-2018 om 19:13 uur:
Ik sluit me aan bij bovenstaande opmerkingen. Zonder deugdelijke financiële onderbouwing zie ik niet in hoe ik akkoord kan gaan met dit voorstel, anders blazen we in komende jaren de vereniging op.
5 Koen Willems op 07-10-2018 om 13:35 uur:
Allereerst: ik vind dit een donders interessant voorstel. Ik kan mij goed voorstellen dat we als vereniging deze kan op gaan.
Tegelijkertijd vind ik het voorstel van het bestuur onvoldoende onderbouwd en vrees ik dat het op voorhand gedoemd is te mislukken als een aantal aspecten niet eerst nader uitgewerkt wordt. Daarnaast vind ik het ronduit onzorgvuldig dat al in dit stadium een kandidaat voor de vertegenwoordiging is gezocht en bekendgemaakt, terwijl de discussie over een lidmaatschap van het W3C nog niet eens gevoerd is binnen de vereniging. Dat soort zaken hoort van elkaar gescheiden te worden, ook om te voorkomen dat reputaties beschadigd worden.

Ik heb een aantal vragen die ik graag beantwoord wil hebben voorafgaand aan de algemene ledenvergadering. Beantwoording van die vragen zou kunnen helpen om het voorstel beter te onderbouwen.

Het is verder volgens mij verstandiger als het bestuur het voorstel op dit moment terugneemt en niet behandelt tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering. Dan kan tijdens de algemene ledenvergadering de mening van de leden gepeild worden en geïnventariseerd worden welke punten beslist nader uitgewerkt moeten worden voordat het bestuur er op een later moment met een verder uitgewerkt voorstel op terugkomt.

1. Wat is (liefst SMART geformuleerd) het doel dat tijdens dit (voorlopig) tweejarige lidmaatschap van het W3C gerealiseerd/bereikt moet worden?

2. Op basis waarvan is geconcludeerd dat dit het beste gerealiseerd kan worden door het lidmaatschap van het W3C?

3. In het kader van welk (statutaire) doel van Fronteers moet de onder 1 gevraagde doelstelling geplaatst worden?

4. Aan de hand van welke criteria zal het lidmaatschap over twee jaar geëvalueerd worden?

5. Meent het bestuur serieus dat het lidmaatschap van het W3C een positieve uitwerking zal hebben op de naamsbekendheid van Fronteers en mogelijkerwijs zou kunnen leiden tot een ledenaanwas?
Kan het bestuur daar wat meer over vertellen?

6. Wat is de reden dat niet alleen wordt voorgesteld lid te worden van het W3C (a), maar tegelijkertijd ook wie Fronteers daar gaat vertegenwoordigen (b)? Beseft het bestuur dat door deze koppeling reputaties beschadigd zouden kunnen worden?

7. Waarom heeft het bestuur niet eerst bij de algemene ledenvergadering gepolst of een voorstel als dit in goede aarde zou vallen, voordat het bestuur, - zoals het zelf stelt -, contact heeft gezocht met de Rachel Andrew?

8. Is het bestuur bereid om alsnog voorafgaand aan de algemene ledenvergadering de hiervoor bedoelde punten a en b van elkaar te scheiden en punt b op een later moment aan de orde te stellen?

9. Overigens, waarop baseert het bestuur de mening dat het bestuur (en bijvoorbeeld niet de algemene ledenvergadering) bevoegd is om een vertegenwoordiger aan te wijzen?

10. Is het bestuur van mening dat binnen de leden van Fronteers niemand geschikt is dan wel zal worden om Fronteers binnen het W3C te vertegenwoordigen?
Kan het bestuur daarbij aangeven wat zij eraan heeft gedaan om een geschikte vertegenwoordiger te vinden? Kan het bestuur verder aangeven waarom in Nederland verder geen kandidaat voor deze functie te vinden is?

11. Is het bestuur bereid om andere kandidaten voor deze vertegenwoordiging te overwegen? Kunnen mensen zich daarvoor kandideren of daarvoor voorgedragen worden?

12. Is het de bedoeling dat de vertegenwoordiger bij het W3C de standpunten van Fronteers zal uitdragen? Wat zijn dat dan voor standpunten? Wie heeft die vastgesteld?
En voor het geval Fronteers nog geen standpunten heeft: hoe gaan we die bepalen?

13. Het bestuur komt niet met bijvoorbeeld een voorstel om een commissie in te stellen die de vertegenwoordiger van Fronteers bij het W3C kan ondersteunen en namens de vereniging als klankbord kan fungeren? Waarom niet?
Hoe ziet het bestuur de concrete opdrachtverstrekking aan de vertegenwoordiger bij het W3C? Het bestuur gaat dat dus zelf doen?

14. Heeft overleg en afstemming plaatsgevonden met andere Nederlandse organisaties die al lid zijn van het W3C? Waarom is geen samenwerking daarmee gezocht?

15. De vertegenwoordigersfee bedraagt 50.000 euro. Hoe is dat bedrag tot stand gekomen, waarop is het gebaseerd en hoe is het samengesteld?
Hoe gaat dat bedrag uitgegeven worden?

16. Wat is eigenlijk een vertegenwoordigersfee? Welke juridische en fiscale consequenties zijn daaraan verbonden? Is dat uitgezocht en is dat gedocumenteerd?

17. In haar artikeltje op Smashing Magazine stelt Rachel Andrew dat zij haar rol ziet als een verbindende schakel tussen de CSS Working Group en (zoals zij noemt) ‘authors’. Ze geeft tevens aan daarmee door te willen gaan. Dat is echter heel wat anders dan de rol van vertegenwoordiger bij het W3C. Op deze manier lijkt het er op dat er geen afstemming met haar heeft plaatsgevonden wat ze bij het W3C zal gaan doen.

Welke afspraken zijn of worden gemaakt met Rachel? Worden de prestaties en activiteiten van haar bij het W3C beoordeeld, kunnen we over en weer tussentijds van elkaar af, zijn er opzegtermijnen afgesproken, waaruit precies bestaat haar inzet? Zijn er verder afspraken gemaakt in geval van ziekte, verhindering, etc.?

18. Met de kosten is gedurende twee jaar 60.000 euro gemoeid. Binnen de reguliere exploitatie van Fronteers is daarvoor geen dekking. Deze kosten moeten daarom uit de reserves bestreden worden.
Vindt het bestuur het realistisch om te suggereren dat het lidmaatschap van het W3C en deze vertegenwoordiging daarbij ook na twee jaar gecontinueerd kan worden? Verdere uitholling van de reserves is dan immers niet meer mogelijk, danwel niet meer verantwoord.

19. Zou het niet verstandiger zijn als het bestuur zijn voorstel op dit moment terugneemt en niet behandelt tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering?
Dan kan tijdens de algemene ledenvergadering het gevoelen van de leden gepeild worden en geïnventariseerd worden welke punten beslist nader uitgewerkt moeten worden voordat het bestuur er op een later moment met een verder uitgewerkt voorstel op terugkomt?
6 Wim van Iersel op 07-10-2018 om 14:00 uur:
Ik sluit me graag aan bij de reactie van Koen.

Verder baal ik er van dat ik niet bij de ALV aanwezig kan zijn als dit onderwerp besproken word.

Graag meer duidelijkheid voor de ALV op de bovenstaande vragen. Tot er meer duidelijkheid is over dit plan, waar zeker iets voor te zeggen is, kan ik hier niet mee instemmen.

Bij een andere vereniging waar ik lid ben is afgelopen jaar ook een plan voorgelegd aan de leden waar een soort gelijk bedrag mee gemoeid was. Dat plan is niet helemaal uitgepakt zoals verwacht. Dat zorgt ervoor dat ik wat voorzichtiger ben geworden met in stemmen.
7 Peter-Paul Koch op 15-10-2018 om 11:04 uur:
Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. We hebben met Rachel voorlopige overeenstemming bereikt over de volgende concrete criteria:

- Haar aanwezigheid bij de CSS WG face-to-face meetings.
- Elk kwartaal een geschreven rapport, inclusief mededelingen over de FTF-meetings, en over de manier waarop ze front-end ontwikkelaars heeft vertegenwoordigd
- Een workshop Spec Reading, waar ze samen met geīnteresseerden door een specificatie heen gaat lezen, en uitlegt hoe een specificatie tot stand komt en waarom. De specificatie wordt waarschijnlijk Multicolumn. Datum nog niet vastgesteld. Wellicht te combineren met een meet-up waar ze mondeling verslag uitbrengt.
- Mogelijkheid van een sessie op Fronteers 2019 waar ze verslag uitbrengt van haar eerste tijd als Fronteers-vertegenwoordiger. (Dit hangt natuurlijk af van het congresprogramma voor 2019)

Daarnaast hebben we gekeken op welke manier Fronteers-leden actief bij haar werk betrokken kunnen raken en feedback kunnen geven. Rachel gaf aan feedback op specificaties-in-wording buitengewoon interessant en nuttig te vinden, omdat ze de bevindingen dan aan W3C kan presenteren als commentaar uit het veld. Ze noemde de Subgrid specificatie als degene waarvoor dit waarschijnlijk het eerst moet gebeuren. https://www.w3.org/TR/css-grid-2/

Naast deze inhoudelijke criteria hebben we ook een financieel criterium geformuleerd: we willen binnen twee jaar financiële hulp van buitenaf; voornamelijk omdat het jaarlijkse lidmaatschapsgeld na twee jaar van 1.950 naar 7.800 euro zou stijgen.

Als Fronteers na twee jaar nog steeds de enige organisatie is die een vertegenwoordiging van webontwikkelaars financieel ondersteunt en er nog geen zicht is op structurele externe financiële ondersteuning of medewerking, dan zal het lidmaatschap van W3C eind 2020 worden opgezegd, tenzij de ALV van 2020 anders beslist.

Dan nog wat andere punten die voornamelijk door Sander en Koen werden genoemd:

- DOELSTELLING

Doelstelling is het vertegenwoordigen van web developers binnen W3C. Hiertoe is een W3C-lidmaatschap onontbeerlijk.

De positie van front-enders in Nederland is mijns inziens gebaat bij vertegenwoordiging bij W3C. Vereist de doelstelling van Fronteers dat uitsluitend het belang van de Nederlandse front-end developers wordt bediend? Mijns inziens niet.

Tevens: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, en dus vind ik het logisch dat Fronteers, als enige kapitaalkrachtige vereniging van front-enders ter wereld, het voortouw neemt.

Verder hopen we dat Nederlandse front-enders weer enthousiast worden over Fronteers omdat ze hun steentje aan dit plan willen bijdragen.

- FINANCIEN

Het toekennen van budget aan de W3C-vertegenwoordiging is een politieke keuze. Is dit wat we als vereniging willen doen? Of blijven we liever bij de oude uitgavenpatronen?

We zouden de W3C-uitgaven gedeeltelijk kunnen dekken door het congres budgetneutraal te laten draaien. In 2017 heeft het congres circa 25K verlies gedraaid. Dit geld zouden we ook aan de W3C-vertegenwoordiging kunnen besteden. Of niet. Nogmaals, dit zijn politieke keuzes.

We zien de opdracht tot vertegenwoordiging van Fronteers bij W3C als een flat-fee freelance-opdracht aan Rachel Andrew, die akkoord gegaan is met het bedrag. Dit is te vergelijken met het verlenen van de opdracht ter organisatie van het Fronteers-congres aan Eventstack.

- OPDRACHTGEVERSCHAP

Fronteers wordt W3C-lid en opdrachtgever van Rachel.

Het bestuur benoemt de W3C-vertegenwoordigers. De reden hiervoor is praktisch. Als het noodzakelijk zou zijn Rachel te vervangen, dan zou het onpraktisch zijn als het bestuur eerst naar de ALV terug zou moeten gaan voordat het een vervanger zou kunnen aanstellen. Dit kan makkelijk een maand in beslag nemen.

Een Fronteers-vertegenwoordiging binnen W3C op professionele wijze uit moet worden gevoerd. In praktijk betekent dat, dat een kandidaat over aantoonbare ervaring met W3C-discussies en -specificaties dient te beschikken, met name door eraan te hebben deelgenomen. Voor zover wij weten bezit niemand binnen Fronteers deze kwalificaties.

Overigens kan dit alles mettertijd veranderen. Wellicht hebben het lidmaatschap en Rachels rapportages tot gevolg dat meer leden zich met W3C-discussies gaan bezighouden.
8 Wim van Iersel op 18-10-2018 om 00:26 uur:
Dank je wel PPK voor de duidelijke uitleg.
9 İspanyolca yeminli tercüme op 22-09-2021 om 08:21 uur:
Thank you.
Plaats een reactie