Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Meld je aan voor de ALV 2023

Op vrijdagavond 10 november houden we weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV)!

Het vindt online plaats. Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd, en we hopen nieuwe bestuursleden te verwelkomen!

English version below.

Tijdens de ALV nemen we als bestuur, vrijwilligers en leden samen de (financiële) staat van Fronteers door, en evalueren we hoe het gaat met de vereniging. Tot het begin van de vergadering kan elk lid een voorstel doen voor een agendapunt of een ter stemming te brengen onderwerp. De voorlopige agenda staat hieronder.

Wat in ieder geval zal worden behandeld zijn de jaarstukken van de vereniging over 2022, de financiën over 2023 en de nieuwe begroting voor 2024. Deze stukken zullen enkele dagen voor de ALV naar alle aangemelde aanwezigen worden opgestuurd. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar deze informatie wel willen inzien: laat het ons weten! Notulen van de avond worden altijd zo snel mogelijk na de vergadering online gedeeld.

Het is alweer drie jaar geleden dat bestuursleden Anneke en Edwin zijn herverkozen en dit jaar treden ze statutair weer af. Anneke stelt zich niet herkiesbaar. Edwin laat dit afhangen van de vorming van het nieuwe bestuur. Als dreigt dat het bestuur kleiner wordt dan drie personen, dan zal Edwin zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Het mag duidelijk zijn: het bestuur zoekt versterking. Niet alleen voor de rol van voorzitter en secretaris, maar ook om het bestuur in het algemeen productiever te maken. Petra Knip heeft zich al kandidaat gesteld. Wil je je ook kandidaat stellen voor het bestuur? Laat het ons dan voor de ALV weten. Tijdens de ALV zal door de aanwezige leden voor nieuwe bestuursleden worden gestemd. Als lid kan je een aanwezig lid machtigen om voor je te stemmen.

Als bestuurslid help je mee de vereniging op de kaart te zetten en te houden. Je zorgt er voor dat commissies een zetje krijgen en dat vrijwilligers het zelfvertrouwen hebben om activiteiten te ontplooien voor de vereniging. We hebben de ambitie om weer vaker meetups en activiteiten te organiseren, zetten graag het Fronteerscongres voort, en zetten onze nieuwe website live. Anneke, Wim en Edwin staan je graag te woord via Slack of bestuur@fronteers.nl als je ons hierin wilt helpen!

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Toelichting Congres commissie
 • Toelichting Overige commissies
 • Jaarrekening 2022
 • Bevindingen kascommissie
 • Vaststellen jaarrekening
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Financiën 2023 (voorlopig)
 • Begroting 2024
 • Invulling bestuur
 • Rondvraag

Meld je aan door een email te sturen naar secretaris@fronteers.nl of laat het Edwin weten op Slack.

English version

*On Friday evening, November 10, we will hold our annual general meeting (ALV) again! It takes place online at 7:30 PM via the Fronteers Slack channel. All Fronteers members are cordially invited to this event, and we hope to welcome new board members!*

During the AGM, the board, volunteers and members review the (financial) state of Fronteers together and evaluate how the association is doing. Until the beginning of the meeting, any member can make a proposal for an agenda item or a subject to be put to the vote. The provisional agenda is below.

What will in any case be discussed are the association's annual accounts for 2022, the finances for 2023 and the new budget for 2024. These documents will be sent to all registered attendees a few days before the AGM. If you are unable to attend, but would like to view this information, please let us know! Minutes of the evening are always shared online as soon as possible after the meeting.

It has been three years since board members Anneke and Edwin were re-elected and this year they are resigning by statute. Anneke is not standing for re-election. Edwin makes this depend on the formation of the new board. If there is a risk that the board will become smaller than three people, Edwin will stand for re-election.

It should be clear: the board is looking for reinforcement. Not only for the role of chairman and secretary, but also to make the board more productive in general. Petra Knip has already put herself forward as a candidate. Would you also like to stand as a candidate for the board? Then let us know before the AGM. During the AGM, the members present will vote for new board members. As a member you can authorize a member present to vote for you.

As a board member you help to put and keep the association on the map. You ensure that committees get a push and that volunteers have the self-confidence to develop activities for the association. We have the ambition to organize meetups and activities more often, would like to continue the Fronteers Congress, and are putting our new website live. Anneke, Wim and Edwin are happy to speak to you via Slack or bestuur@fronteers.nl if you would like to help us with this!

 • Opening
 • Setting the agenda
 • Explanation of Congress committee
 • Explanation Other committees
 • Annual accounts 2022
 • Audit committee findings
 • Adopting annual accounts
 • Appointment of new audit committee
 • Finances 2023 (provisional)
 • Budget 2024
 • The Board
 • Any other business

Register by sending an email to secretaris@fronteers.nl or let Edwin know on Slack.

Reacties

1 Jewwy Qadri op 06-11-2023 om 13:29 uur:
Ik wil er ook graag bij zijn, IRL of online.
Plaats een reactie