Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 9 oktober 2007

Op 9 oktober 2007 is de vereniging Fronteers officieel opgericht bij de notaris. Aansluitend hield het bestuur (Peter-Paul Koch, Arjan Eising en Tom Greuter) een korte vergadering waarin het volgende werd besproken.

Evaluatie Congres

 • Het congres vonden we inhoudelijk goed.
 • Er zat te weinig tijd tussen de diverse onderdelen.
 • De locatie (Pakhuis De Zwijger) is goed bevonden.
 • PPK had minder FE'ers verwacht en meer mensen uit het management van internetbureaus.

De algemene ledenvergadering

 • Koen Willems heeft de avond uitstekend voorgezeten.
 • Het doorgeven van de microfoon aan vragenstellers had beter gekund. Er hadden van tevoren vrijwilligers aangewezen moeten worden.
 • Er bleken stemkastjes aanwezig te zijn in Pakhuis De Zwijger. Hier kwam PPK te laat achter.
 • Mits de commissie Diplomering met concrete resultaten komt, kunnen we in april 2008 een nieuwe ALV houden.

De website

 • We moeten nadenken over de vraag wat we willen vertellen op de website.
 • Er moet iets van een blogpost komen waarin leden kunnen aangeven wat zij van het bestuur verwachten.
 • Er zouden eigenlijk twee blogs moeten zijn: een die alleen door de leden gelezen kan worden en een die voor iedereen open staat.
 • We besluiten dat de bestuursleden en de commissievoorzitters mogen posten op het blog.
 • Een lid mag als draft een post indienen (waarbij de redactie door de Commissie Online Community gedaan zou moeten worden).
 • Mededelingen die "namens het bestuur" gedaan worden moeten eerst per mail onderling geregeld worden.
 • We willen met de website IE6 expliciet wel ondersteunen.

Commissies

Commissie Diplomering

Deze commissie wordt voorgezeten door Wilfred Nas. De commissie loopt goed en is erg actief.

Commissie Onderwijs

Deze commissie wordt voorgezeten door Robert Jan Verkade. Ook deze commissie is erg actief. Het het einde van dit jaar wil de commissie de stand van zaken opmaken.

Commissie Flash

Voorzitter Bobby van der Sluis heeft zich wegens drukte teruggetrokken. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Commissie Online Community

Deze werd voorgezeten door Tino Zijdel. Inmiddels (5 december) is bekend dat Tino zich heeft teruggetrokken uit deze commissie. Het bestuur moet op zoek naar een voorzitter en leden.

Commissie Certificatie

Deze commissie heeft geen voorzitter en leden. Het bestuur moet hier naar op zoek.

Commissie Webrichtlijnen

Deze commissie heeft geen voorzitter en leden. Het bestuur moet hier naar op zoek.

Commissie Openbaar Ledenregister

Deze commissie heeft geen voorzitter en leden. Het bestuur moet hier naar op zoek.

We besluiten dat we vooralsnog geen links naar externe sites toevoegen aan de ledenlijst.

Overige opmerkingen

 • 31 december hanteren we als deadline voor "stille" commissies.
 • Voorleggen aan commissies: benoem een secretaris die notuleert.
 • To do: vergadering beleggen van het bestuur met de commissievoorzitters.
 • To do: Besluit nemen over de vraag wat te doen met reiskosten van commissieleden.

Klachten

 • Hoe gaan we om met klachten? We besluiten dat het bestuur een klacht in behandeling moet nemen als tenminste 3 leden zich de klacht ondersteunen.
 • Verder behouden wij ons het recht voor te reageren wanneer ons dat het beste uitkomt.
 • Er moet een emailadres als bestuur@fronteers.nl actief gemaakt worden.

Lidmaatschap

 • Iedereen mag lid worden van Fronteers.
 • Er moet een online lidmaatschapsformulier komen (het liefst met een directe koppeling met de database; ook het direct generen van een factuur zou mooi zijn).
 • Op termijn zou een lid pas zichtbaar moeten zijn op de ledenlijst als zijn contributie betaald is.

Huishoudelijk reglement

 • Dit zou alle regels moeten bevatten die niet in de statuten staan.
 • Hier doen we voorlopig nog niets mee.