Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 15 januari 2008

1. Bestuurszaken

Vanaf 15 februari is Tom wegens een operatie enkele maanden uit de running. Zijn belangrijkste taak is het notuleren van bijeenkomsten. Dit neemt Arjan Eising voorlopig over.

Alle mail die via de website bij het bestuur binnenkomt, wordt momenteel naar het voltallige bestuur doorgestuurd. Het gevolg is dat er soms niemand reageert. Daarom wordt besloten dat alle mail in eerste instantie alleen aan PPK geforward wordt.

Martin Grim, een bekende van Krijn, heeft aangeboden het penningmeesterschap op zich te nemen. Martin is geen front-ender en wil ook geen lid worden. Koen stelt voor om hem niet als penningmeester te benoemen (dan moet hij nl. verantwoording afleggen aan de ALV), maar als administrateur. Dan draagt hij alleen verantwoordelijkheid naar het bestuur (die dat op haar beurt aan de ALV moet verantwoorden). De belangrijkste taak van de administrateur is het opstarten van de administratie. Als dat eenmaal loopt is er wellicht makkelijker een Fronteerslid te vinden die het penningmeesterschap op zich wil nemen.

Krijn is inmiddels penningmeester geworden.

2. Lidmaatschap

PPK: “Het lijkt er op dat de voornaamste aanwas van leden sinds het online gaan van de site uit freelancers bestaat. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar het was altijd mijn idee dat binnen Fronteers de freelancers en werknemers van (middel)grote bedrijven elkaar in evenwicht zouden moeten houden. Mee eens? Zo ja, moeten we iets doen, of kijken we de situatie even aan?”
Besloten wordt hier voorlopig nog geen aandacht aan te besteden.

Krijn heeft een artikel geschreven over lidmaatschap van Fronteers. Het bestuur onderschrijft het artikel en het kan gepubliceerd worden op de website.

We gaan nog een keer een herinneringsmail sturen aan alle mensen waarvan wij denken dat zij lid zij van Fronteers. Als zij lid willen blijven moeten zij ons hun adresgegevens sturen. Daarna kunnen we op de website publiceren dat diegenen die geen mail gehad hebben, bij ons niet als lid bekend staan.

We moeten nog afspreken wie er precies op welke mails antwoordt. PPK komt binnenkort met voorstel.

3. Financiën

PPK gaat uitzoeken hoeveel schuld we precies hebben bij het PIBN.

Er dient nog een bankrekening geopend te worden. PPK onderneemt hier actie op.

PPK: “Contributie: laten we 2007 ook meetellen? Hiermee samenhangend: staat er in de database de datum waarop een lid lid is geworden?”
Besloten wordt alleen contributie te heffen over 2008.

Naar aanleiding van vragen op de website waar de contributiegelden aan besteed worden, neemt PPK de taak op zich om duidelijk te maken maken waar de contributie voor gebruikt gaat worden. Hij zal hier een blogpost over schrijven. (Antwoord: afbetaling schulden PIBN (ca. 2500 euro), PPK (ca. 1500 euro), Eden (ca. 700 euro) en Tom (ca. 200 euro). Organiseren mini-congres september.)

PPK: “Kosten diplomering: op de commissievergadering van wo. 9/1 hebben we het over de potentieel zware werkdruk van de examinatoren gehad, en besloten dat het oorspronkelijke plan van € 50 examenkosten per kandidaat redelijk is. Is iedereen het hiermee eens? Moeten deze kosten inbegrepen zijn in de contributie? Mijns inziens niet. Dit wordt dus een extra kostenpost voor leden.”
Het bestuur gaat akkoord.

Koen Willems merkt op dat wij op de ALV van september 2007 zijn vergeten een kascommissie in te stellen. Zij moeten de uitgaven van het bestuur controleren. Koen stelt voor om via de website twee leden uit te nodigen om (met terugwerkende kracht) in deze commissie zitting te nemen. Actie PPK.

4. Bijeenkomsten

PPK: “Ik stel voor de eerstvolgende ALV (tezamen met een congres) te beleggen in september. Eerst was het plan dat reeds in april te doen, maar ik denk dat dat te kort dag is, en dat we bovendien dan te weinig te bespreken hebben.”
Hier sluit iedereen zich bij aan.

Michael Scheufler en Hans Kerstens van info.nl hebben reeds in oktober aangeboden om te helpen bij de organisatie van het volgende Fronteers-congres. Ik wil hier graag op in gaan, en heb ze reeds benaderd voor een voorlopig gesprek. Wel moeten we nog beslissen hoe het eerstvolgende congres er precies uit gaat zien. PPK denkt aan een congres van twee dagen met workshops. Leden zouden korting op de entree moeten krijgen.

Wellicht subsidie BZK via Raph. Uitzoeken.

Per sessie zouden we ook moeten geven wat het niveau ervan is, zodat je snel kunt zien of het interessant is voor je. In mei van dit jaar wordt er overigens een congres georganiseerd dat deels overlapt met dat van ons: kingsofcode.nl.

PPK zal ook een blogpost schrijven met een vraag aan de leden wat zij interessante onderwerpen op het congres zouden vinden.

Er waren een paar klachten over het niveau van de bijeenkomst in Groningen.
Actie: Voortaan van tevoren beslissen of een bijeenkomst voor niveau Beginners of Gevorderd is bedoeld.

Er komt op 8 februari een bijeenkomst bij Info.nl. PPK gaat een presentatie voorbereiden over de scheiding tussen presentatie en gedrag (CSS en JavaScript). Voorbeeld: de CSS content property staat je toe extra tekst in een pagina te zetten. Maar zou dat niet eigenlijk met HTML of JavaScript moeten gebeuren?
Niveau: gevorderd.
Anne van Kesteren zal een discussie over HTML5 inleiden.

PPK: “Stefan Wobben heeft aangeboden een bijeenkomst bij Concept7 te Paterswolde te organiseren. Actie: Doen. Wanneer? We moeten een niveau voor deze bijeenkomst vaststellen. Het enige minpuntje dat ik zie is dat Paterswolde redelijk lastig bereikbaar is met het OV. Ik zat eerder te denken aan steden waar toch tenminste een Intercity stopt. Mee eens? Mee oneens?”
We willen niet dergelijke voorwaarden stellen aan het organiseren van een bijeenkomst. Wel moeten we de oragnisatoren erop wijzen dat veel bezoekers van een Fronteersbijeenkomst met het openbaar vervoer komen.

PPK: “Wie wil er verder een presentatie houden? Mijn idee is op de lange termijn een poule van een aantal mensen te hebben die een presentatie klaar hebben liggen die ze op elke gewenste bijeenkomst kunnen herhalen.”

 • Robert Jan Verkade Hoe hou je je semantische website overeind als deze in productie genomen is (beginner)
 • Arjen Geerse heeft wel iets over JavaScript
 • Stephen Hay wil later dit jaar wel iets vertllen over classes vs. id’s (PPK: volgens mijn aantekeningen over HTML voor gevorderden)
 • Wilfred Nas spreekt graag over microformats
 • Raph de Rooij over foutmarges bij de webrichtlijnen van de overheid.

Verder zouden we auteurs van Naar Voren kunnen benaderen als spreker.
Een aantal willekeurige namen die we zouden kunnen benaderen:

 • Raymond IJkermans over SEO (van wie was dat ook al weer een contact?)
 • Joost de Valk (http://www.css3.info/, via Arjan/GeekMeet)
 • Ruben Timmerman (http://www.usarchy.com/over-ruben-timmerman/, via Arjan/GeekMeet)
 • Mark Wubben (sIFR)
 • Bart de Waele (via Arjan/GeekMeet)
 • Iemand van Adobe (via Arjen Geerse)

5. Communicatie

Het promoten van de Fronteersbijeenkomsten zal PPK voorlopig ook nog doen via de mailing list, aangezien zich daar een aanzienlijk aantal mensen op geabonneerd hebben.

Leden moeten de mogelijkheid krijgen hun eigen gegevens bij te werken (Krijn).

Forum toevoegen? We denken dat het zinvol kan zijn om een forum aan de website toe te voegen. We denken er nu aan om het lezen van het forum voor iedereen open te stellen, maar reageren zal voorbehouden zijn aan leden. Zo heeft het lidmaatschap weer een extra voordeel, wordt het modereren van het forum een stuk gemakkelijker. Wel moet er nog een moderator gevonden en aangesteld worden, voordat we uberhaupt een forum in de lucht helpen. (Kilian benaderen?)

Koen Willems noemt het Guild of Accessible Web Designers (http://www.gawds.org/). Een interessante organisatie, maar in tegenstelling tot Fronteers hanteren zij toelating op basis van werk en hebben zij een gesloten forum.

Na enige discussie besluiten we om personeelsadvertenties toe te laten op de Fronteerswebsite. Voor meerdere webbedrijven is dit een belangrijke reden om actief te zijn binnen Fronteers en tenslotte kan het de vereniging geld opleveren die later gestoken kan worden in bijv. het omlaag brengen van de contributie. Het idee is nu om voor 200 euro 30 dagen lang een persooneelsadvertentie te tonen. We moeten bij Krijn de vraag neerleggen om dit technisch te realiseren.

Momenteel krijgen mensen die zich via de site als lid aanmelden niet (altijd) een reactie van ons. Daarom moeten we op zijn minst een standaardmailtje met “Bedankt voor je inschrijving.” implementeren (Krijn?)

Visitekaartjes en briefpapier: volgens PPK heeft Eden een voorlopig ontwerp liggen. Hij gaat hier achteraan.

Wie wil er een fronteers.nl mailadres? Verder moet er mijns inziens een adres bestuur@fronteers.nl komen. Dit is een mailinglist voor alle bestuursleden, maar iedereen kan hier een mailtje naartoe sturen en zodoende in contact met het bestuur treden. Als commissies ook mailadressen willen, moeten ze dat laten weten.
Gaarne ook een onderwijs@fronteers.nl en diplomering@fronteers.nl aanmaken en forwarden naar de voorzitters.

6. Commissies

Sander Aarts (vz.) en Krijn Hoetmer hebben als eersten zitting genomen in de commissie Openbaar Ledenregister.

Marc van Gend wil eventueel lid worden van de commissie Webrichtlijnen, mits er ook gekeken kan worden naar verbetering van de Webrichtlijnen. Raph de Rooij merkt op dat de ICTU een formele vertegenwoordiging namens front-end devleopers richting de eigenaars van de webrichtlijnen zou toejuichen. Actie PPK.

Raph en Stephen merkten op dat Fronteers mooi de beroepsgroep zou kunnen vertegenwoordigen in Webrichtlijnen-discussies. Dit moet nog nader worden uitgewerkt.

7. Internationalisatie

PPK is min of meer bezig een internationale coalitie op te zetten die een skillset-lijst voor front-enders moet gaan produceren. Dit zou prima aansluiten bij de commissies Diplomering en Onderwijs. Opera (Chris Mills, David Storey) is zeker geinteresseerd. Wellicht Yahoo! (Nate Koechley, Chris Heilmann) ook. Eventueel uitbreiden met de Britpack (weer Chris Mills) en de Webkrauts (Stefan Nitzsche). PPK neemt contact op met deze mensen binnenkort.

PPK: “De specifieke insteek van Fronteers zou mijns inziens moeten zijn deze skillset-lijst om te vormen tot een praktisch examen en/of een curriculum voor onderwijsinstellingen. Ik ga hier een blogpost over schrijven, maar wacht nog heel even totdat er iets concreets te melden valt.”

PPK: “Ik ga ook een Engelstalige statische pagina schrijven om niet-Nederlanders wat informatie te geven. Tenslotte heb ik enkele internationale correspondenten al beloofd om een mailing list op te zetten waar we eventuele internationale uitbreiding kunnen bediscussieren.”

8. Diversen

Er kwam een algemene vraag over de beschikbaarheid van cursussen HTML/CSS. We hebben aangegeven dat er op dit moment helaas geen goede cursussen zijn. Arjan Eising is bezig met de vertaling van “HTML Dog” naar het Nederlands en hoopt hier in zomer volledig mee klaar te zijn. Raph werpt de vraag op hoe wij als Fronteers omgaan met commerciele HTML-cursussen. Hier hebben we nu nog geen antwoord op.

Arjen Geerse merkt op dat we nieuwe front-end ontwikkelaars kunnen bereiken door zelf te spreken bij Adobe en Microsoft en vice versa. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn om de “Dreamweaverontwikkelaars” te bereiken.

Wat doen we met Flash? Het probleem is dat we op dit moment geen actieve leden hebben die goed genoeg zijn in Flash om een commissie op te zetten en/of te besluiten wat we eigenlijk zouden moeten doen. PPK zal hier een blogpost over schrijven.

Robert Jan Verkade merkt op dat als je over diplomering praat je ook een plan klaar moet hebben voor diegenen die hun examen niet halen. Je moet hun op zijn minst de punten aandragen die zij moeten verbeteren en hun ook “further reading” en resources aandragen.

PPK: “Persoonlijk zou ik graag op de ALV van aankomende september willen voorstellen diploma’s/certificaten wel in het Openbaar Ledenregister op te nemen. Zoals bekend is dat voorlopig door de ALV verboden, maar ik wil dus vragen dit verbod terug te draaien.
Dit is wel afhankelijk van het verloop van de diplomering: zonder diploma’s heeft zo’n stap niet erg veel zin. We verwachten echter in september concrete resultaten te melden te hebben.” Voorlopig is het nog te vroeg om hier uitspraak over te doen.

Niet iedereen heeft door dat vlak na de lancering van de website ook rss-feeds toegevoegd zijn. Dit moeten we nog een keer onder de aandacht brengen. Ook zou het mooi zijn als we bijv. een maandelijkse nieuwsbrief zouden kunnen genereren a.d.h.v. het weblog. Ook voor nieuwsbrieven is nog steeds interesse, waarschijnlijk juist ook bij de beginnende front-end’ers die we immers ook willen benaderen.