Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen oprichtingscongres 18 september 2007

Notulen Algemene Ledenvergadering van de vereniging in oprichting, voorlopig bekend onder de naam “Gilde van Front-Enders”

Inleiding

Achter de tafel zitten dagvoorzitter Koen Willems en de vijf kandidaat-bestuursleden:

 • Arjan Eising
 • Lon Boonen
 • Peter-Paul Koch
 • Tino Zijdel
 • Tom Greuter

In de zaal hebben ongeveer 65 leden en enkele belangstellenden plaatsgenomen.

Agenda

 1. Peter-Paul Koch over de geschiedenis van het Gilde van Front-Enders (verder eenvoudigweg Gilde genoemd)
 2. Robert Jan Verkade over de Commissie Onderwijs
 3. Behandeling van de beleidsvoorstellen van Lon Boonen en Peter-Paul Koch
 4. Begroting en contributie
 5. Conceptstukken voor de notaris
 6. Bestuursverkiezing

Geschiedenis Gilde van Front-Enders

Peter-Paul Koch vertelt hoe hij een half jaar geleden op het idee kwam om een soort branchevereniging voor front-enders op te richten. Hij benaderde in Amsterdam enkele vertegenwoordigers van grotere internetbureaus en enkele freelancers. Al sinds mei vond er iedere maand een meeting plaats ergens in het land. Meer dan honderd geïnteresseerden meldden zich. Dit leidde tot de Oprichtings-ALV van vandaag.

De Commissie Onderwijs

Robert Jan Verkade licht zijn plannen toe die hij eerder ontvouwd heeft op de Gildemeeting bij Info.nl.
Het komt er kort gezegd op neer dat de commissie niet alle, maar enkele hoger onderwijsinstellingen wil benaderen om onze ideeën voor het voetlicht te brengen.

Introductie Lon Boonen en Peter-Paul Koch

Voor zij hun voorstellen toe mogen lichten, stellen Peter-Paul Koch en Lon Boonen zich eerst kort voor aan de zaal, die daarop met vragen mag reageren.

Peter-Paul Koch

Peter-Paul Koch licht zijn plannen toe. Een van zijn initiële ideeën was het bereiken van de grote afwezige in de discussies over webstandaarden: de grote internetbureaus. Dit is inmiddels gelukt. “Alles gaat veel sneller dan ik had gedacht”. Nu gaat het er volgens hem om om het management van die grote bedrijven te bereiken om ervoor uit te komen dat het bedrijf webstandaarden ondersteunt. Jann de Waal (voorzitter PIBN en directeur van Info.nl) ondersteunde het initiatief van Peter-Paul Koch direct. De ledenaanwas ging ook heel snel. Per Gildemeeting kwamen 50 à 80 man opdagen. Peter-Paul Koch wil die grote aanwezigheid bij de bijeenkomsten graag vasthouden. Front-enders vormen een beroepsgroep.

Navraag aan de zaal levert op dat alle aanwezigen wel eens webstandaarden toepassen in hun dagelijkse werk en dat niemand nog tabellen voor opmaak gebruikt. Peter-Paul Koch: “Wij weten het dus beter dan het neefje op zolder”. De conclusie moet zijn dat wij de professionals zijn en de anderen niet. Peter-Paul Koch vindt dat we dit moeten uitdragen naar met name onze opdrachtgevers en naar de CMS-vendors. Wij moeten ons verenigen en de buitenwereld heeft maar rekening te houden met ons.

Q&A bij Peter-Paul Koch's toelichting

Janke Schinkel vraagt wat er bedoeld wordt met "de grote bedrijven zijn binnen".
Peter-Paul Koch: Met grote bedrijven bedoel ik internetbureaus die meer dan zo'n 25 werknemers in dienst hebben. Al gauw bleken zo'n 9 Amsterdamse bedrijven én het PIBN geïnteresseerd te zijn. Er trad al gauw een sneeuwbaleffect op. Grote bedrijven hebben minder behoefte aan een webstandaardenbeweging dan freelancers en kleine bedrijven (die zich via zo'n beweging kunnen profileren). Juist omdat zij ontbreken wil Peter-Paul Koch hen er graag bij hebben.

Robbert Broersma vindt de vergelijking tussen de "professionelen" en de "neefjes op zolder" ongepast. Zijn wij eigenlijk niet allemaal "neefjes"?

Johan Huijkman: Hoe sta je tegenover het verhaal van Bobby van der Sluis?
Peter-Paul Koch: Bobby heeft samengevat gezegd dat het Gilde verder gaat dan alleen webstandaarden. Peter-Paul Koch is het daar mee eens.

Sander Aarts: Wat betreft de "professionelen" en de "neefjes op zolder". Mogen alleen Gildeleden zich professional noemen?
Peter-Paul Koch: Ik wil graag een impuls geven aan de discussie over professionalisering.
Sander Aarts: Voor wie kom je dan op?
Peter-Paul Koch: Als het om kennisdeling gaat: voor iedereen. Ik wil een keten van sneeuwballen van professionalisering vormen.

Lon Boonen

Lon vraagt zich af of hij wel in de goede zaal staat. Hij wil namelijk graag een vereniging van front-enders waarbij iedereen zich thuisvoelt. Lon staat voor:

 • verenigen
 • kennisdelen
 • elkaar ontmoeten

"Wij zijn grootverdieners omdat we een mooi vak hebben." Lon benadrukt dat de leden het belangrijkst zijn en niet de webrichtlijnen of wat dan ook. Wij—de leden—moeten ons werk zo goed mogelijk doen. Wij front-enders moeten er beter van worden, zowel die binnen als die buiten de vereniging.

Q&A bij Lons toelichting

Michael Scheufler vraagt aan beide voorzitterkandidaten: Blijf je participeren als je niet als voorzitter gekozen wordt?
Lon Boonen: Ik wil eerst de verkiezing afwachten en wil daar niet op anticiperen.
Peter-Paul Koch: Ik ben bereid in het bestuur te gaan zitten, mits ik een interessante functie krijg.

Niels Sijm: Als ik de ideeën van de kandidaten mag samenvatten, wil Peter-Paul Koch zich naar buiten richten en Lon juist naar binnen.
Lon Boonen: Ik wil een vereniging voor en door front-enders. Grote bedrijven of webrichtlijnen zijn niet de reden van bestaan van deze vereniging.

Krijn Hoetmer: Je zei: "Ik sta voor de verkeerde groep". Wat bedoelde je daarmee?
Lon Boonen: Peter-Pauls verhaal ging voornamelijk over de webrichtlijnen. Ik denk dat deze vereniging over haar leden moet gaan.

Sander Aarts: Jij wil graag dat wij als front-ender beter worden van de vereniging. Hoe worden wij er beter van?
Lon Boonen: Mijn plannen wil ik dadelijk toelichten. Lon somt enkele van zijn voorstellen op die straks per voorstel behandeld zullen worden. "Ik wil een groepsgevoel kweken."

Martin Savelkoul: Ben jij gericht op een online community? Zo ja, hoe wil je dat gaan managen?
Lon Boonen: De online community is een uitdaging die we moeten onderzoeken. Er zijn goede en slechte online community's. Dat we hier allemaal nu zitten is volgens mij een kans. Mijn online community zou niet vrijblijvend zijn. Ik wil streven naar hoge kwaliteit.

Edwin Martin: Een doel van een online community is professionalisering. Hoe voorkom je een amateuristisch niveau?
Lon Boonen: Actieve deelnemers moeten waarde toevoegen. Verder moet er redactie gepleegd worden op de reacties. Je hebt een redactie nodig om wildgroei te voorkomen. Wat ook helpt is als de leden elkaar kennen.

Wilfred Nas: Veel van je goede voorstellen kosten wel heel veel tijd.
Lon Boonen: Om een vereniging op te bouwen heb je veel tijd nodig. Kennisdeling kan een onderdeel van ons werk worden.
Wilfred Nas: Waarom heb je nog nooit een gildemeeting bezocht?
Lon Boonen: 's Avonds ben ik liever met andere dingen bezig dan mijn werk.

?: Wij moeten ons afvragen of onze toekomstige voorzitter voor de vereniging kan staan en dingen tot stand kan brengen. Peter-Paul Koch heeft misschien wat mediatraining nodig, maar hij beschikt wel over een ruim netwerk. Wat brengt Lon mee?
Voorzitter Koen Willems: Dit komt straks aan de orde.

Sander Aarts: Je had het over het redigeren van posts. Wie is die redactie?
Lon Boonen: De redactie bestaat uit professionals. Iedereen die hier is, kan daar deel van uitmaken. Ik ben voor een meritocratie (een samenleving die georganiseerd is op basis van kennis en vaardigheden). Mijn voorstel zou zijn om dit te onderzoeken.

Behandeling van de beleidsvoorstellen van Lon Boonen en Peter-Paul Koch

De voorzitter licht de procedure toe. Er zijn 17 beleidsvoorstellen ingediend. Een aantal door Lon Boonen en een aantal door Peter-Paul Koch. Op sommige terreinen doen zij allebei een voorstel, op andere alleen Lon of Peter-Paul. Wanneer er twee verschillende voorstellen op hetzelfde vlak liggen, wordt eerst het meest vergaande voorstel in stemming gebracht en daarna eventueel het andere voorstel.

Oprichting en Doel

Het mission statement van Lon Boonen wordt zonder te stemmen aangenomen. Het luidt:

Het Gilde is de vakvereniging voor alle nederlandse front-end ontwikkelaars.
Zij komt op voor de erkenning, verdediging en verbetering van alle Nederlandse front-end ontwikkelaars.
De vereniging vertegenwoordigt en verdedigt de professionele belangen van haar leden op nationaal en internationaal niveau.
Het ondersteunt, organiseert en faciliteert activiteiten die haar doelen dichterbij brengen.
De vereniging streeft ernaar te dienen als vertegenwoordiger en aanspreekpunt voor de gehele beroepsgroep van nederlandse front-end ontwikkelaars.
De vereniging is onpartijdig en waakt er voor de commerciele belangen van zowel leden als niet-leden te beschermen.

Lidmaatschap en Contributie

Het voorstel van Peter-Paul Koch wordt in stemming gebracht, met daarbij opgemerkt dat paragraaf 3 geschrapt wordt.

Robert Jan Verkade: Het lidmaatschap is dus persoonlijk?
Peter-Paul Koch: Ja.

Marco van Gend: Mag iedereen lid worden?
Lon Boonen: Ja, we moeten iedereen binnenhalen.
Peter-Paul Koch: Mee eens.

Tim van den Bosch: Hoe zit het met een bedrijf en contributie?
Peter-Paul Koch: De verplichting om je werkgever op te geven, vervalt. Contributie is dus persoonlijk. Jouw werkgever mag dat bedrag natuurlijk vergoeden.

Salar al Khafaji: Wat gebeurt er als ik mijn lidmaatschap na drie maanden opzeg. Dan wil ik naar rato mijn lidmaatschapsgeld terugbetaald krijgen.
De voorzitter stelt dit onderwerp uit tot de behandeling van de begroting. Daarin wordt later duidelijk dat er geen lidmaatschapsgeld terugbetaald zal worden.

Het voorstel wordt aangenomen. De tekst luidt:

Iedereen mag lid van het Gilde worden. Alle leden betalen een jaarlijkse contributie, die door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Het boekjaar van het Gilde is gelijk aan het kalenderjaar. Schrijft een nieuw lid zich na 30 juni van een jaar in, dan is hij slechts de helft van de contributie verschuldigd.

Opbouw reserve

Dit voorstel wordt ingetrokken, omdat de vereniging te jong is om nu al aan opbouw van reserve te werken.

ALV en Jaarlijks Congres

Het voorstel van Peter-Paul Koch wordt aangenomen. Het luidt:

Het Gilde zal zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering combineren met een ééndaags congres.

Bekostiging Jaarlijks Congres

Het voorstel van Peter-Paul Koch wordt aangenomen. Het luidt:

Het congres zal worden bekostigd uit sponsorgelden. Er zullen ten minste drie sponsors geworven worden.

Naamgeving vereniging

Ron van den Boogaard (?): De naam heeft een commercieel belang. We moeten ons afvragen of een naam met "front-enders" daar in voldoende mate aan voldoet.

Robbert Broersma: Het Gilde is een weinig toepasselijke naam.

[Er vindt veel discussie plaats over de naam "front-ender".]

Sander van Lambalgen: Misschien moeten we "front-ender" veranderen in "front-end ontwikkelaar". Dat maakt het duidelijker. De naam Gilde vind ik overigens een ramp.

Sabine … (?): Vindt Gilde van front-enders een goede naam.

Vincent Kleinhorst (?) stelt voor de naam in stemming te brengen.

Voorzitter Koen Willems: Mocht de naam na stemming afgewezen worden, dan moet het bestuur op heel korte termijn met een nieuw voorstel komen. Neem het dan in overweging om electronisch te stemmen.

De ALV wijst bij meerderheid van stemmen de naam "Gilde van front-enders" af. Het bestuur zal met een nieuw voorstel moeten komen.

Mark van Gend: Laten we dan de huidige naam "Gilde van front-enders" ook weer in stemming brengen. Misschien is daar uiteindelijk toch het grootste draagvlak voor.

Sander Aarts: Niet specifiek "gilde" is afgewezen. Velen hadden ook problemen met "front-ender". Mijn voorstel voor een nieuwe naam zou zijn: "Gilde van front-end ontwikkelaars".

Besloten wordt dat het nieuwe bestuur op korte termijn een naamsverkiezing zal organiseren.

Professionalisering Vereniging

Het voorstel van Lon Boonen wordt aangenomen. Het luidt:

Het bestuur zoekt naar leden en niet-leden die de organisatie van advies kunnen voorzien betreffende de koers en de inrichting. Er wordt actief gezocht naar leden en eventueel niet-leden die affiniteit hebben met bestuurlijke taken.

Terugkoppeling naar Leden

In het voorstel van Lon Boonen wordt een maandelijkse terugkoppeling van het bestuur naar de leden genoemd.

Robert Jan Verkade: Waarom nu per se iedere maand?
Lon Boonen: Het moet gewoon periodiek. We zijn een jonge vereniging met veel dynamiek. Daarom moet er veel feedback gegeven worden.

Hedwyg van Groenendaal: Leden kunnen toch ook zichzelf informeren?
Lon Boonen: Dit is een van de mechanismes daarvoor.

Jeroen Visser: Een deugdelijk bestuur hoort gewoon zijn leden te informeren. Het heeft geen zin om hier een verplicht maandelijks vragenuurtje van te maken.

Het voorstel wordt na stemming afgewezen.

Certificering

Toevoegingen: De commissie komt voor 1 april 2008 met een voorstel. Het laatste deel van Lon Boonens voorstel komt bij voorstel 10 (Diplomering) aan de orde.

Don Crowley: Voor de duidelijkheid: er is dus geen certificering in het eerste half jaar.

Kilian Valkhof: Lon Boonens laatste alinea sluit voorstel 10 uit.

Voorzitter Koen Willems: Die laatste alinea moeten we als niet-geschreven beschouwen.

Het voorstel wordt aangenomen en luidt:

Het bestuur roept een commissie in het leven die de mogelijkheden en onmogelijkheden rond certificatie onderzoekt. De commissie zal onderzoek doen naar:

 1. de manier waarop certificatie de doelen van de vereniging dichterbij zou brengen
 2. accreditatieprocedure
 3. het tijdspad dat met accreditatie gemoeid is
 4. de kosten die met accreditatie gemoeid zijn
 5. de voorwaarden die aan certificatie worden gesteld
 6. hoe betekenisvolle certificatie eruit zou moeten zien
 7. alternatieven voor zelf certificeren (uitbesteden, aansluiten bij reeds certificerende instellingen)

De commissie dient voor 1 april 2008 haar bevindingen te rapporteren.

Diplomering

Robbert Broersma: Wat is de zin van diplomering? Het heeft evenveel waarde als een diploma van de bowlingclub.
Peter-Paul Koch licht het voorstel toe:
a) Het gaat om informele diplomering (er zijn dus geen formele eisen van buiten het Gilde op van toepassing)
b) Om ervaring op te doen gaan we proefexamens afnemen
c) De voorstellen van de huidige commissie Diplomering moeten leiden tot daadwerkelijke diplomering. Er moet een proefperiode zijn tot de volgende ALV. De uitgereikte diploma's zijn maximaal 1 jaar geldig. De resultaten van de examens worden pas op de website gepubliceerd als meer dan de helft van de leden het examen heeft gehaald.
Robbert Broersma: Dat kan een goede best practice opleveren.

Sander van Lambalgen (commissielid Diplomering): Binnen de commissie is er wel hoop, maar weinig vertrouwen dat formele certificering haalbaar is. Diplomering is een fallback.

Michael Scheufler: Hoe zit het met diplomering en publicatie?
Peter-Paul Koch:
De ledenlijst staat op de site
Gediplomeerde leden krijgen een sterretje o.i.d. achter hun naam
Van een lid wordt niet getoond of hij gezakt is
Mensen die dit niet willen worden niet in de lijst opgenomen

Hans Kerstens: Waar gaat het precies om bij het diploma? Alleen CSS?
Peter-Paul Koch: We beginnen met HTML/CSS.

Sander Aarts: Blijft de diplomering bestaan als er officiele certificering komt?
Peter-Paul Koch: Dat moet we nog bekijken.
Sander Aarts: Is 50 euro voor een examen niet wat veel?
Peter-Paul Koch: De proefexamens zullen gratis zijn.

Arjen Geerse: Laten we de diplomering als een pilot zien in een gesloten proeftuin. Ik denk niet dat we nu nog meer ruis moeten genereren. De resultaten moeten dus niet in de openbaarheid worden gebracht.
Voorzitter Koen Willems: Ik beschouw dit als een amendement op het voorstel.

Hedwyg van Groenendaal: Betaal je elk jaar 50 euro voor het examen?

Voorzitter Koen Willems: De reservering van 5.000 euro voor de examens wordt uit de begroting geschrapt.

Lon Boonen: De commissie heeft het gevoel dat officiele toetsing niet haalbaar is. Diplomering zou dan evenwel niet als fallback moet gelden.

Vasilis van Gemert: Iedereen kan lid worden van het Gilde. Ik wil wel onderscheid kunnen zien.
Lon Boonen: Het doel van de vereniging is om mensen vooruit te helpen. De vereniging biedt veel meer dan alleen diplomering.

Stephen Hay: Subjectieve reviews hoeven niet per se negatief te zijn. Denk bijvoorbeeld aan verenigingen van acteurs of bekijk het portfolio van de BNO.

Het amendement van Arjen Geerse (een try-out van diplomering als een interne proef waarvan de resultaten niet openbaar worden gemaakt) wordt aangenomen:

Het Gilde voert een informele diplomering voor front-end programmeurs in. De diplomering gaat uit van deze beginselen. Het Gilde diplomeert uitsluitend personen; geen websites of bedrijven. Tijdens de proefperiode worden uitsluitend Gildeleden tot de diplomering toegelaten. Gedurende 2007 en 2008 zal er een proef gedaan worden die moet leiden tot een stabiele examenprocedure en stabiele eisen voor HTML en CSS diplomeringen. Deze proef wordt door een toekomstige Algemene Ledenvergadering geëvalueerd. Per amendement werd besloten dat de resultaten niet openbaar gemaakt mogen worden. Het blijft dus bij een puur interne proef.

Promotie Webrichtlijnen

Het voorstel van Lon Boonen wordt aangenomen en luidt:

Het bestuur stelt een commissie aan het werk om plannen uit te denken voor betere promotie, begrip, acceptatie en gebruik van de webrichtlijnen onder de leden van de vereniging zowel als daarbuiten. Deze commissie onderzoekt onder andere:
1. aansluiten bij en ondersteunen van bestaande initiatieven
2. ontwikkelen en/of vergaren van instructie-materiaal betreffende implementatie van de webrichtlijnen
3. geven van seminars/cursussen betreffende de webrichtlijnen voor leden zowel als niet-leden, online zowel als offline

Invloed uitoefenen

Het voorstel van Lon Boonen wordt aangenomen en luidt:

Het Gilde probeert zijn gewicht en draagvlak aan te wenden om standaardenorganisaties en implementerende partijen ertoe te bewegen het welzijn van front-end ontwikkelaars te verbeteren middels betere standaarden, technieken, documentatie en implementaties.

Openbaar Ledenregister

Het voorstel van Lon Boonen wordt aangenomen en luidt:

Het bestuur roept een commissie in het leven die de mogelijkheden van een openbaar ledenregister gaat onderzoeken. De commissie zal onderzoek doen naar:
1. het draagvlak voor een dergelijk register
2. de informatie die verstrekt kan worden
3. de meerwaarde die toegevoegd kan worden (te denken valt aan webrichtlijnen-compliance van vermelde sites, ontplooide activiteiten binnen de vereniging, publicaties, expertises, cv, portfolio…)
4. de kosten voor het inrichten van een dergelijk register

Openbaar Bedrijvenregister

Ruben Bos: Stelt voor om bedrijven buiten de vereniging te houden en vraagt een stemming aan.
Martin Savelkoul: Hier hoeven wij ons geen zorgen om te maken. Deze taak moeten wij niet op ons nemen.
Maaike de Laat: Is dit een alternatief voor certificatie?
Lon Boonen: Je zou ook meer kunnen publiceren, bijvoorbeeld wie de actieve leden zijn.

Het voorstel wordt na stemming afgewezen.

Onderwijs

Het voorstel van Lon Boonen wordt aangenomen en luidt:

Luisteren naar wat de commissie onderwijs bevonden heeft. Het bestuur zal de commissie onderwijs door laten gaan met het zoeken naar mogelijkheden om front-end onderwijs te verbeteren. Zowel in een opleidings-context als in een post-opleidings-context.

Community

Tim van den Bosch (?): De website is toch al in aanbouw? Zit daar ook een community bij?
Peter-Paul Koch: Ja, er zit sowieso een blog in.
Hedwyg van Groenendaal: Wie gaat er in al die commissies zitting nemen?
Voorzitter Koen Willems: Het bestuur moet op zoek naar die leden.

Het voorstel van Lon Boonen wordt aangenomen en luidt:

Het bestuur stelt een commissie aan die allereerst een onderzoek doet naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een online community voor en door verenigingsleden.
Die community moet een actieve, brede redactie kennen die informatie verzamelt en verwerkt. Er moet zoveel mogelijk sprake zijn van toegevoegde waarde. Lijstjes met links zijn waardeloos. Een lijst met links en samenvattingen/reviews is daarentegen zeer waardevol. De commissie zal alle mogelijke kennisdeel-mechanismen in kaart moeten brengen. Te denken valt aan:
1. wiki met kennis en best practices
2. discussielijsten
3. code-challenges om mensen op een speelse manier actief te krijgen
4. blog(s)
5. reviews van interessante artikelen
6. lijst met belangrijke informatie-bronnen, verrijkt met uitleg
7. msn-group waar experts van de vereniging direct hulp kunnen bieden aan collega"s in nood
8. artikelen-database
9. jaarlijkse froscar-uitreiking voor allerlei categorien front-end schoonheid tijdens het congres.

Bijeenkomsten

Hedwyg van Groenendaal: Zijn de bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk?
Peter-Paul Koch: Ja, ook voor niet-leden.
Mark Wubben: In de begroting zijn er kosten voor de bijeenkomsten gereserveerd. Wat zijn dat voor kosten?
Peter-Paul Koch: Bijvoorbeeld de kosten van een beamer, zaalhuur e.d.
... (?): Kunnen informele bijeenkomsten ook gepromoot worden?
Peter-Paul Koch: Als een individueel lid het voortouw neemt.
Lon Boonen: Ik mis de lijn en de structuur. Op deze manier ben je overgeleverd aan willekeur. Hoe garandeer je continuiteit en kwaliteit?
... (?): Wil je het dan verplichten?
Lon Boonen: Ik denk aan faciliteren.
Mark Wubben: Hoe is dit in de begroting opgenomen?
Peter-Paul Koch: 12 keer een bijeenkomst a 500 euro.
Sander Aarts: Laten we 1x per 3 maanden een formele bijeenkomst houden en verder doen wat de leden zelf willen.
Robert Jan Verkade: Behelst Lons voorstel soms certificatie van presentaties?
Lon Boonen: Nee.
Jeroen Visser: Kan het bestuur het niet gewoon een jaar in de gaten houden?

Er wordt gestemd over het amendement van Lon (dat er kort gezegd op neerkomt dat er meer structuur en regelmaat in de bijeenkomsten zit en dat dat geleid wordt door het bestuur). Het wordt afgewezen.

Vervolgens wordt het voorstel van Peter-Paul Koch na stemming aangenomen. Het luidt:

Het Gilde zal zoveel mogelijk bijeenkomsten organiseren om kennisdeling van front-enders te initiëren. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Organisatie van zulke bijeenkomsten is in handen van individuele leden, die tevens de plaats en programma van de bijeenkomst bepalen. Indien organisators van een bijeenkomst zelf geen middelen hebben om deze te bekostigen, zal het Gilde financiële ondersteuning bieden tot een maximum van 500 euro per bijeenkomst. De organisatoren mogen toegangsgeld vragen van niet-leden. Gildeleden hebben echter altijd gratis toegang.

Begroting en contributie

 • De post van 5.000 euro voor examens wordt geschrapt.
 • De post van 5.000 euro voor certificatie wordt geschrapt.
 • Het nieuwe jaarbedrag voor lidmaatschap is 100 euro (excl. btw)

Robbert Broersma vraagt of de gereserveerde 7500 euro voor het congres gemaakt zijn.
Peter-Paul Koch: Dit congres kostte 4500 euro. De helft daarvan hebben we gehad van de PIBN, de andere helft is een renteloze lening van het PIBN.
Mark Wubben vraagt of de schuld is mee begroot.
Peter-Paul Koch: Dit staat op de begroting voor 2008.

De begroting wordt aangenomen.

Conceptstukken voor de notaris

Voorzitter Koen Willems: Er was een voorstel tot restitutie van lidmaatschapsgeld bij uittreding. Dit is hoogst ongebruikelijk.
Ruben Bos: Dit kan leiden tot een faillissement.

Het voorstel wordt na stemming afgewezen.

De voorzitter vertelt dat de voorgestelde statuten afkomstig zijn van PHPFreakz en enigszins zijn aangepast aan onze vereniging.

Jeroen Visser: Is het boekjaar het kalenderjaar?
Voorzitter: Ja.

De statuten worden vastgesteld met de kanttekening dat de notaris deze nog lichtelijk aan wil passen.
De uiteindelijke statuten zullen aan de leden worden voorgelegd. Leden kunnen vervolgens bezwaren uiten, maar als die niet zwaarwegend zijn zullen de nieuwe statuten stilzwijgend aangenomen worden.

Bestuursverkiezing

Er zijn vijf kandidaat-bestuursleden:

 • Arjan Eising
 • Lon Boonen
 • Peter-Paul Koch
 • Tino Zijdel
 • Tom Greuter

Iedereen introduceert zich kort.

De voorzitter legt de procedure uit. Iedereen krijgt een stembiljet met daarop de 5 namen. Een lid mag 0, 1, 2, 3, 4 of 5 namen aankruisen. Wie van de 2 voorzitterskandidaten de meeste stemmen én een meerderheid van stemmen krijgt wordt de voorzitter. Voor alle bestuurskandidaten geldt dat zij met meerderheid van stemmen gekozen moeten worden.

Uitslag:

Aantal uitgebrachte stemmen: 65.

 • Arjan Eising: 62 stemmen
 • Lon Boonen: 20 stemmen
 • Peter-Paul Koch: 53 stemmen
 • Tino Zijdel: 30 stemmen
 • Tom Greuter: 61 stemmen

Lon Boonen en Tino Zijdel hebben de kiesdrempel niet gehaald.
Het door de ALV gekozen bestuur ziet er derhalve als volgt uit:

Voorzitter: Peter-Paul Koch
Secretaris: Tom Greuter
Algemeen bestuurslid: Arjan Eising

De voorzitter sluit de vergadering.