Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen ALV 27 november 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering van Fronteers, 27 november 2009 gehouden bij BV Almere. Van de ruim 200 leden waren er 19 op de ALV aanwezig.

Achter de bestuurstafel zitten:

 • Arjan Eising (aftredend en herkiesbaar bestuurslid)
 • Sander van Lambalgen (bestuurslid)
 • Peter-Paul Koch (bestuurslid)
 • Tom Greuter (bestuurslid en voorzitter van deze ALV)
 • Krijn Hoetmer (bestuurslid)
 • Matijs Brinkhuis (nieuw verkiesbaar bestuurslid en notulist van deze ALV)

Agenda

 1. Welkom en opening door de voorzitter
 2. Toelichting commissies
 3. Ingebrachte beleidsvoorstellen
 4. Besluiten eerdere ALV’s
 5. Begroting 2009
 6. Begroting 2010
 7. Kascommissieverkiezing
 8. Bestuursverkiezing
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Welkom en opening door de voorzitter

Tom trapt de ALV af met een kort voorstelrondje van het zittende bestuur en Matijs Brinkhuis als aspirant bestuurslid.

De Commissie Onderwijs

Wybe Weysters, die het voorzittersstokje overgenomen heeft van Robert Jan Verkade, licht toe wat de Onderwijs cie het afgelopen jaar gedaan heeft.

Het doel van de commissie is om samen met onderwijsinstellingen het front-end onderwijs te verbeteren. Hier is samenwerking met docenten voor nodig.

Concreet heeft dit geresulteerd in de docentendag bij Mirabeau, wat een behoorlijk succes genoemd mag worden.
Voor het komend jaar gaan Mio van der Lijn, Sander Leer en Yvonne Paauw (sp?) de Onderwijs cie versterken, drie docenten van zowel hogescholen als het MBO.

Er is een eerste bijeenkomst gepland bij de Hogeschool van Rotterdam begin 2010.

Er zal tevens een tweede docentendag georganiseerd worden, en Niels Sijm heeft aangegeven dit te willen trekken.

Niels neemt op termijn ook het voorzitterschap over van Wybe, die verwacht dat hij het hier te druk voor gaat krijgen.

Verder wil de Onderwijs cie een generiek curriculum opstellen, waar onderwijsinstellingen naar believen onderwerpen uit kunnen plukken. Zelfs als er maar een heel klein beetje aandacht aan front-end wordt besteed, dan willen we dat dat kleine beetje wel de goede kant op gaat.

Kor Dwarshuis stelt de vraag wat de scope van de Onderwijs cie is, is dat alleen HBO of bijvoorbeeld ook bedrijven als Lectric? In principe is iedereen welkom.
Sander Aarts vraagt of er naar het Opera Web Curricullum of WASP is gekeken. Er is contact met Chris Mills en de Onderwijs cie wil er gebruik van maken.

De Onderwijs cie is het afgelopen jaar wat uitgedund tot 6 mensen, maar deze willen er wel allemaal voor gaan. Nu zijn er docenten met didactische vaardigheden nodig. 1 of 2 praktijkmensen zouden daarom welkom zijn.

Peter-Paul geeft aan dat als de Onderwijs cie budget nodig heeft voor de tweede docentendag, dat dit dan aanwezig is.

De Commissie Diplomering

Peter-Paul Koch neemt de honeurs waar voor Wilfred Nas die niet bij de ALV aanwezig kon zijn.

Ook de Diplomerings cie is uitgedund. Alleen Peter-Paul en Wilfred zijn nog leden en er is feitelijk niets gebeurd het afgelopen jaar. Momenteel is er gewoon te weinig mankracht. Mochten er geen bezwaren zijn, dan laten we de Diplomerings cie vooralsnog sudderen.

Rein Groot vraagt of men bekend is met een vorm van certificeren door het W3C waarbij mensen over je schouder meekijken.

Het oorspronkelijke plan van de Diplomerings cie was dat er een papiertje zou gaan komen dat ook door werkgevers serieus genomen kon worden.

Er is al ergens een database met vragen waar in 2008 door een aantal mensen aan is gewerkt, en er is tevens een proef dag geweest. Het verdere traject zou bestaan uit het vullen van een database met vragen, maar hier is het gebrek aan mankracht het grootste probleem geweest. Krijn Hoetmer stelt dat de huidige situatie en plannen voor hoe verder te gaan ergens centraal moeten worden neergezet, zodat mensen die dit weer leven in zouden willen blazen dit werk ook kunnen vinden. Tom Greuter stelt dat dergelijke mensen dan ook eerst contact moeten opnemen met de Onderwijs cie, welke misschien een rol kan/wil spelen hierbij, aangezien ook voor het curriculum toetsbare vragen nodig zijn.

Edwin Martin licht het principe van Java Black Belt toe. Kort gezegd is dit een community-based variant waarbij mensen door het indienen van vragen punten kunnen verdienen. Met die punten kunnen ze vervolgens weer examen doen als ze daar behoefte aan hebben. Het is een systeem dat zichzelf in stand houdt.

Commissie Online Community

Krijn Hoetmer licht toe wat de commissie Online Community het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan. Het idee is om op fronteers.nl online profielen bij te houden. Daarnaast moet er een forum komen.

Peter-Paul geeft aan dat er een koppeling met de ledendatabase moet zijn, welke het mogelijk moet maken om alleen leden het recht om te posten te geven. Het forum is wel publiek toegankelijk voor alleen-lezen bezoekers.

De Marketing cie heeft recent aangegeven dat er grote behoefte is aan een forum. Afgesproken is nu dat de Online community cie en de Marketing cie samen verantwoordelijk zijn voor het forum.

Er wordt geopperd dat er behoefte is aan een interaction designer, of anders zouden we met PunBB aan de slag kunnen.

Er wordt even over het forum versus IRC gesproken maar een forum is na te lezen, IRC is veel vergankelijker.
Het forum wordt even geparkeerd. Kilian, Krijn en Rein zouden een offline afspraak moeten maken om te kijken hoe dit vlot te trekken.

Blijkbaar loopt ook de Linkedin groep erg goed. Dit zou een oplossing kunnen zijn. Binnen de Linkedin groep wordt hierover gediscussieerd.

Commissie Congres

Peter-Paul Koch licht het Fronteers Congres 2009 toe. Dit was "redelijk geslaagd". Er is een winst geboekt van zo'n 25.000 euro. Dit staat in schril contrast met een verlies van 8.000 euro vorig jaar. Het enige minpuntje waren de gesponsorde sprekers.

Peter-Paul geeft aan zich uit deze commissie terug te trekken, domweg omdat het te veel tijd kost. Voor 2010 is er al een nieuwe Congres Commissie samengesteld, welke op dit moment geen behoefte aan meer leden heeft. De huidige leden zijn Peter Slagter (vz), Krijn Hoetmer, Kilian Valkhof, Edwin Martin en Vasilis van Gemert.

Er zal een nieuwe locatie gezocht worden (met betere stoelen) in Amsterdam. Op dit moment wordt bijvoorbeeld gedacht aan Tuschinski, Paradiso of de Westergasfabriek.

We willen ook wat groter. Dit jaar hebben we veel mensen teleur moeten stellen omdat de kaarten uitverkocht waren. Er wordt gedacht aan 400 à 450 mensen.

Er zullen waarschijnlijk wederom geen parallele sessies gehouden worden, aangezien de single track dit jaar erg goed beviel. Ook gaat het congres weer twee dagen duren. Misschien dat er een dag vantevoren iets van workshops gehouden worden. Bijvoorbeeld Andy Clarke over CSS en progressive enhancement.

We willen minder gaan doen met sponsoren. Sponsoren zullen ook niet echt nodig zijn. De winst van dit jaar gaat één op één naar het congres van volgend jaar.

Commissie Marketing

Kilian Valkhof licht de activiteiten van de Marketing commissie toe. Het doel was meer naamsbekendheid creeëren, hiervoor moesten plannen gemaakt worden maar eigenlijk liep dit vanzelf.

Waar kon de Marketing cie dan toch meerwaarde bieden?

Momenteel zijn er te weinig vrijwilligers. De leden komen in principe vanzelf maar er zijn te weinig leden die vrijwilliger willen zijn.

Er zijn ideeën om een custom iets te gaan regelen voor T-shirts met bijvoorbeeld Spreadshirt.

Jules Ernst suggereert dat we misschien met een stand op congressen of beurzen aanwezig moeten zijn.

Tijdens Kings of Code was er een ad hoc Fronteers track ingericht. Jules zal contact opnemen met Kilian om hier verder over te praten.

Besloten is dat de doelstelling van Fronteers meer leidend moet gaan zijn voor de Marketing cie.

Commissie Webrichtlijnen

Peter-Paul heeft op verzoek van Koen Willems zitting genomen in de normcommissie webrichtlijnen. Hij heeft het echter dusdanig druk dat hij hier geen tijd meer voor heeft, maar ziet graag dat iemand Fronteers vertegenwoordigt.

Aanvankelijk wilden wij de Webrichtlijnencommissie opheffen maar tijdens de bijeenkomst in Leiden bij Kees(tm) heeft Alexander Fase (ICTU) nadrukkelijk gevraagd dit nog niet te doen, aangezien er meer binding met Fronteers wordt gezocht.

Jules geeft aan dat wat hem betreft het ICTU een actievere rol moet gaan spelen met de komst van een adviesgroep waarin wellicht Fronteers zitting kunnen nemen.

Fronteers gaat afwachten wat het ICTU te melden heeft en de commissie wordt nog niet opgeheven.

De blogposts over de Webrichtlijnen moeten ook doorgaan. Krijn geeft aan dat het blog open is voor iedereen die zich geroepen voelt om hierover te schrijven.

Aangenomen voorstellen ALV 2007

De leden wordt gevraagd een aantal voorstellen die tijdens het oprichtingscongres in 2007 zijn aangenomen te schrappen, aangezien deze in de praktijk niet voldoen.

"Het Gilde zal zijn jaarlijkse algemene leden vergadering combineren met een ééndaags congres".

Dit is tot nog toe 'ruimer' geïnterpreteerd. Peter-Paul geeft aan dat hij en Krijn vorig jaar helemaal kapot waren na het congres en toen nog een ALV in moesten, dat was eigenlijk geen doen. Vandaar dat dit jaar de ALV en het congres op aparte data plaats vonden.

Besluit: mits de ALV en het congres doorgaan zijn de leden op de ALV akkoord met het ontkoppelen.

"Het congres zal worden bekostigd uit sponsorgelden. Er zullen ten minste drie sponsors geworven worden". Is dit haalbaar voor 2010?

De verplichting tot het werven van sponsoren willen we graag loskoppelen. Er is al vanaf geweken en uit de cijfers blijkt inmiddels ook dat er geen sponsoren nodig waren geweest.

Besluit: de ALV gaat akkoord met het schrappen van deze regel.

"Het bestuur zoekt naar leden en niet-leden die de organisatie van advies kunnen voorzien betreffende de koers en de inrichting. Er wordt actief gezocht naar leden en eventueel niet-leden die affiniteit hebben met bestuurlijke taken"

Dit is nog nooit zo gedaan en we willen af van de verplichting.

Besluit: de ALV gaat akkoord met het schrappen van deze regel.

"Het Gilde probeert zijn gewicht en draagvlak aan te wenden om standaardenorganisaties en implementerende partijen ertoe te bewegen het welzijn van front-end ontwikkelaars te verbeteren middels betere standaarden, technieken, documentatie en implementaties"

Na enige discussie wordt overeenstemming bereikt dat dit een goed besluit is, wat voorzichtig genoeg gesteld is om ons nergens aan te binden. Invloed uitoefenen op CMS vendors en browser makers is, waar mogelijk, een nobel streven. Dit besluit blijft staan.

"Het bestuur roept een commissie in het leven die de mogelijkheden en onmogelijkheden rond certificatie onderzoekt."
Zoals tijdens de bespreking van de Diplomerings cie al naar voren is gekomen, is certificering onhaalbaar gebleken (alleen de kosten al zouden gigantisch zijn), en niemand heeft ooit zitting genomen in deze commissie. Daarom willen we deze commissie nu dan ook officieel opheffen.

Besluit: de ALV gaat akkoord met het opheffen van deze commissie.

Begroting 2009 + 2010

Krijn Hoetmer licht de begroting toe.

Van de begroting voor 2009 is 3.499 euro niet uitgegeven. Het verlies van het congres in 2008 heeft er toe geleid dat er dit jaar zeer behoudend te werk is gegaan. Voor 2010 is er geld beschikbaar voor verschillende zaken.

Voor het congres is een eigen begroting omdat we hier de leden niet mee willen belasten.

De winst van het congres van 2009 gaat één op één naar het congres van 2010.

Sander Leer geeft aan dat het congres wel degelijk moet worden opgenomen op de begroting voor 2010. Deze bedragen worden uiteindelijk toch tegen elkaar weggestreept waardoor de leden er niet mee belast worden.

Voor het congres wordt in 2010 (net als in 2009) een grote en kleine begroting gemaakt. Groot voor als het meevalt, klein om op terug te kunnen vallen als het tegenvalt.

Kor vraagt zich af of je je kunt verzekeren tegen een verlieslijdend congres. Dit is niet echt een issue want mocht het congres om wat voor reden ook floppen dan kan het met minimale uitgaven worden afgelast.

De conclusie voor 2010 is dat er geld is, we minder behoudend te werk hoeven te gaan dan in 2009 het geval was en dat dit geld moet worden besteed aan nuttige dingen.

Peter-Paul geeft een korte toelichting op de post voor cursussen van de begroting; er is geld nodig voor zaalhuur, lunch, en de leraar. Niet-leden zullen tegen kostprijs aanwezig mogen zijn; leden zullen slechts een kleine bijdrage hoeven in te leggen, en voor de rest van het bedrag gesponsord worden.

Het bestuur wil graag van de ALV gebruik maken om de contributie voor 2010 vast te stellen. Het zou mogelijk zijn om de contributie te verlagen naar 30 euro maar we willen de vereniging niet devalueren. Verder wordt aangegeven dat het niet onverstandig is om de kasreserve verder op te bouwen en dat dit ook mag.

Er wordt gestemd om de contributie te verlagen tot 30 euro, 50 euro of 60 euro. Met een overgrote meerderheid wordt besloten dat de contributie voor 2010 wordt vastgesteld op 60 euro.

Er wordt nog even gesproken over een studententarief. Hierover moet nader informatie ingewonnen worden. Onder andere hoe vast te stellen is of iemand in aanmerking komt, zeker gezien de hoeveelheid werk die door de ledenadministratie moet worden verzet om dit goed te laten lopen. Het bestuur gaat onderzoeken of studentenkorting haalbaar is.

Sander Aarts gaat indien hij tijd over heeft eens informeren of het mogelijk is om korting op boeken te bedingen.

Kascommissieverkiezing

Niels en Wim vormen de kascommissie die de boekhouding over 2009 gaat controleren.

Bestuursverkiezing

Arjan Eijsing treedt af en is herkiesbaar. Matijs Brinkhuis heeft zich aangemeld voor een positie in het bestuur. Beide worden unaniem verkozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Tom Greuter, Peter-Paul Koch, Sander van Lambalgen, Krijn Hoetmer, Arjan Eijsing en Matijs Brinkhuis.

Rondvraag

Wybe Weysters vraagt informatie over de cursussen, zowel over het geven als het bijwonen hiervan. Peter-Paul antwoordt dat voor het geven van een cursus er contact opgenomen kan worden met het bestuur, en dat de cursussen die gehouden zullen worden via het blog aangekondigd zullen worden, waarna mensen zich hier voor kunnen aanmelden.

Sander Aarts meldt dat als er (via google.nl) gezocht wordt op de term "Fronteer", een bedrijf "Fronteer Strategy" uit Amsterdam naar boven komt. Merkregistratie van Fronteers is belangrijk.