Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 6 juli 2009

Notulen bestuursvergadering Fronteers, 6 juli 2009 gehouden bij Info.nl in Amsterdam. Aanwezig: Arjan Eising, Krijn Hoetmer, Peter-Paul Koch, Sander van Lambalgen en Tom Greuter.

Notulen vorige keer

Er is nog niets gedaan met het standaardcontract voor ZZP'ers. Als hier vanuit de leden behoefte aan is, zal dit door de leden opgepakt moeten worden.

Arjan is niet toegekomen aan de CSS Off wedstrijd. Dit schuiven we op de lange baan.

We zouden de arbeidsvoorwaarden van front-enders gaan inventariseren. We willen hier een enquetetool voor inzetten zodat we aan de fronteersleden vragen kunnen voorleggen als "Hoeveel verdien je?" etc. Sander en Arjan pakken dit verder op.

Commissies

Commissie Congres (voorzitter Peter-Paul Koch)

  • Er zijn inmiddels bijna 100 kaarten verkocht (waarvan ongeveer de helft aan niet-leden). We verwachten het dubbele te moeten verkopen om quitte te spelen.
  • De sprekers zijn bijna allemaal rond. Zes zijn er inmiddels via de website publiekelijk bekend gemaakt.
  • De sponsorslots zijn allemaal verkocht. Naast Vodafone gaat het om Microsoft, Opera, Mirabeau en Xopus!
  • Uit kostenoverwegingen willen we zo min mogelijk kaarten gratis weggeven. Er wordt nog wel gedacht aan een plan met kortingscodes. Update: dit laatste gaat waarschijnlijk niet door.
  • Koen Willems overweegt een webrichtlijnenbarcamp te organiseren op de zaterdag na het congres. Update: dit gaat waarschijnlijk niet door.
  • We vragen ons af of de informatievoorziening aan het bestuur beter had gekund (zoals het bekendmaken van sprekers en sponsors). Aan de andere kant zien we de Congrescommissie als gedelegeerde namens het bestuur en de commissie is wel op de hoogte van de actuele stand van zaken.
  • Gezien de voorspoedige gang van zaken besluit het bestuur dat het congres definitief door kan gaan.

Commissie Diplomering (voorzitter Wilfred Nas)

Het gaat niet goed met de commissie Diplomering. Wilfred Nas is in feite het enige overgebleven lid en hij heeft zelf erg weinig tijd om de kar te trekken. Het bestuur heeft de leden meerdere malen verzocht een helpende hand toe te steken, maar hier hebben we geen reactie op gehad. Voorlopig gaan we ervan uit dat we op korte termijn geen aansprekende resultaten zullen bereiken met diplomering.

In de eerstkomende nieuwsbrief zullen we nogmaals op zoek gaan naar vrijwilligers. Verder willen we het aanmeldformulier voor nieuwe leden uitbreiden met de vraag op welke terrein(en) het nieuwe lid eventueel actief zou willen worden.

Commissie Online community (voorzitter Krijn Hoetmer)

We hadden als doel gesteld om een ledenlogin en een profielenpagina aan te maken, maar hier is door tijdgebrek niets van terechtgekomen. Ook de realisatie van het forum laat daarom even op zich wachten.

Aan de website zou een Atomfeed toegevoegd worden. Ook dit moet nog gebeuren.

Commissie Onderwijs (voorzitter Wybe Weysters)

Deze commissie loopt goed. De docentendag was een groot succes. Een aantal nieuwe docenten heeft zich aangemeld voor de commissie. Nieuwe bijeenkomsten worden gepland. Het bestuur vraagt zich af of deze docenten fronteerslid moeten worden. In de commissie mag best gezegd worden dat de docenten lid mogen worden van Fronteers, maar uiteindelijk zijn we blij met iedereen die actief meedoet!

Commissie Marketing (voorzitter Kilian Valkhof)

Ook de marketingcommissie heeft successen geboekt, waarvan het Fronteerseminar tijdens Kings of Code het meest aansprekende resultaat was. Het seminar (georganiseerd door Kilian, met Marcel Beumer en Edwin Martin als sprekers) heeft veel nieuwe Fronteersbuzz opgeleverd! Ook is de cie. bezig met het ontwerpen van t-shirts.

Verder zou de commissie een visie op de doelgroep van Fronteers ontwikkelen en wellicht een korte brochure over Fronteers uitgeven. Hier is men nog niet aan toegekomen.

Kilian heeft opgemerkt dat de cie. vooral zoekt naar manieren om de eigen leden te activeren. Het bestuur denkt dat de Marketingcommissie zich zowel naar binnen (de leden) als naar buiten zou moeten richten.

Commissie Webrichtlijnen (voorzitter Peter-Paul Koch)

Op uitnodiging van de Normcommissie Webrichtlijnen neemt Peter-Paul namens Fronteers zitting in de Normcommissie. De eerste vergadering staat voor september gepland.

Ledenadministratie (Krijn)

Na het uitsturen van de nieuwe facturen voor 2009 hebben we zo'n 15 leden verloren. Toch blijft Fronteers gestaag groeien. We hebben de laatste weken veel nieuwe leden mogen bijschrijven en gaan nu richting de 200 leden!

Fronteers mag van de bank nog geen automatische incasso's hanteren. Hiervoor moeten we minstens twee jaar bij de Rabobank zitten. Waarschijnlijk kunnen we hier in 2011 op overschakelen.

Vacaturebank (Krijn)

De vacaturebank loopt erg goed. Onlangs hebben we freelance vacatures geïntroduceerd (voor de helft van de prijs: 75 euro). Omdat we weinig zicht hebben op het succes van de vacatures willen we ook hiervoor een enquetetool implementeren. We weten wel dat tenminste 1 vacature vervuld is door een advertentie op onze site.

Bijeenkomsten (Arjan)

De maandelijkse Fronteersbijeenkomsten blijven lopen. Steeds zijn nieuwe bedrijven (en soms een oude bekende) bereid om een bijeenkomst te organiseren. Meestal nemen zij de kosten voor hun rekening, dus het budget dat hiervoor gereserveerd is, is nog nauwelijks aangesproken.

Voor de komende maanden hebben we al enkele lijntjes uithangen:

  • Augustus - Javeline (?) - Amsterdam
  • September - Kees TM - Leiden - Gericht op webrichtlijnen
  • Oktober - Peppered (?) - Delft

Verder heeft Arjan contact met het ICTU over de mogelijke organisatie van een "webrichtlijnenbrainstorm", waarbij ambtenaren, webdevelopers en gehandicapten met elkaar om tafel gaan zitten.

Cursussen (Arjan)

Begin dit jaar is het idee opgekomen om laagdrempelige beginnerscursussen te organiseren. De eerste gaat over CSS positioning, wordt gegeven door PPK en vindt plaats op 27 augustus. Afhankelijk van het succes hiervan zouden we meer cursussen kunnen gaan organiseren. We denken ook aan Arjan Eising en Marcel Beumer die eventueel iets met JavaScript zouden kunnen doen. De cursussen hoeven niet voor niets gegeven worden. Als een cursusleider een redelijk bedrag wil vangen, zullen we proberen dit in de prijs te verdisconteren. Fronteersleden krijgen altijd korting.

Samen met de commissie Onderwijs vragen we ons af of cursussen misschien in deze commissie thuis horen. Het bestuur ziet de commissie Onderwijs vooraleerst als het contactpunt met onderwijsinstellingen. Maar als de commissie Onderwijs de organisatie wil deze curssusen wil overnemen, staat het bestuur daar natuurlijk voor open.

ALV (Tom)

Eind november (niet 20/11) willen we de jaarlijkse ALV houden. Mogelijke (gratis) locatie is Almere Stad/Parkwijk. We kunnen de leden polsen of zij een beter bereikbare gratis/goedkope locatie weten. Tom schrijft hierover een stukje voor de eerstvolgende nieuwsbrief. We willen ook een aantal besluiten van de ALV van 2007 waar niets mee gebeurd is op de agenda zetten. Ook moeten we nog besluiten welk bestuurslid terugtreedt.

Nieuwsbrief (Sander)

De nieuwsbrief (aan de leden) is sinds de vorige bestuursvergadering twee keer verstuurd. Er is te weinig te melden voor een maandelijkse nieuwsbrief. De volgende verschijnt waarschijnlijk begin september, afhankelijk van wat er aan nieuws te melden valt.

De post

Soms blijft er wel eens een mailtje vanuit het contactformulier op de website tussen wal en schip hangen. Sander zal de komende tijd monitoren of iedereen die reageert wel antwoord krijgt. Eens in de twee weken zal hij het bestuur hierover berichten. Verder willen we een Engelstalige "About"-pagina opzetten, waar we Engelstalige reacties (waaronder veel Indiërs) naar toe kunnen verwijzen.

Wat verder ter tafel komt (wtf, oh nee, wvttk)

Arjan zou wel eens een gedrukte versie van de nieuwsbrief (aangevuld met andere informatie zoals artikelen) willen zien. Dat lijkt ons een sympathiek idee. De grote vraag luidt natuurlijk: "Wie gaat het doen?"

We denken dat inactieve Fronteersleden best te porren zijn om de vereniging actief te ondersteunen, mits we ze maar duidelijke taken kunnen geven. Daarom gaan we aan de diverse commissies vragen een actielijst op te stellen (acties waarvoor mankracht benodigd is). Als we tevens de commissievoorzitters vragen de stand van zaken en de verdiensten van het afgelopen (half)jaar op te sommen, hebben we ook weer een aantal zinnige weblogposts over de vereniging. Actie: Tom.

Anne heeft een voorstel geschreven voor de oprichting van een webrichtlijnencommunity. Op zich staan wij achter dit idee, maar opnieuw vrezen wij dat gebrek aan mankracht een obstakel zou kunnen vormen. Wij wachten op verdere initiatieven van Anne.

Sander vertrekt waarschijnlijk in de eerste helft van 2010 voor anderhalf jaar naar het buitenland. Hij zou bestuurslid kunnen blijven, maar kan natuurlijk weinig actieve bijdragen leveren.

Om de commissies nauwer bij de rest van de vereniging te betrekken willen we de commissievoorzitters op de mailing list van het bestuur zetten. Krijn zal de voorzitters met de vraag benaderen of zij hier behoefte aan hebben.

De volgende bestuursvergadering staat voorlopig gepland voor dinsdag 1 september, 17.00 uur, bij Info.nl.