Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 6 oktober 2009

Notulen bestuursvergadering Fronteers, 6 oktober 2009 gehouden bij Info.nl in Amsterdam. Aanwezig: Arjan Eising, Krijn Hoetmer, Matijs Brinkhuis (aspirant-bestuurslid), Peter-Paul Koch en Tom Greuter. Afwezig: Sander van Lambalgen.

Matijs Brinkhuis heeft te kennen gegeven dat hij geïnteresseerd is in een bestuursfunctie. Op uitnodiging van het bestuur is hij daarom vanavond aanwezig bij de bestuursvergadering. Om definitief tot het bestuur toe te treden zal hij gekozen moeten worden tijdens de bestuursverkiezing op de ALV.

Notulen vorige vergadering

Tool voor Inventarisatie arbeidsvoorwaarden / inventarisatie vacaturebank. Arjan en Sander zouden dit oppakken. Status: Sander wil dit oppakken, maar heeft hier op korte termijn geen tijd voor.

Opstellen actielijst met taken waarvoor we vrijwilligers zoeken. Actie: Tom.

Commissievoorzitters vragen hun resultaten van de afgelopen periode te beschrijven voor het weblog. Actie: Tom

Commissievoorzitters op de bestuursmailinglist plaatsen. Actie Krijn. Na de ALV?

Commissies

Commissie Congres (voorzitter Peter-Paul Koch)

Het congres is in september uitverkocht. Er moeten nog wat kleine taken uitgevoerd worden. We gaan een ruime winst maken, waarmee het verlies van vorig jaar meer dan gecompenseerd wordt. De rest van de winst willen we aanwenden voor het congres van 2010, zodat het congres minder op de begroting van Fronteers drukt.

PPK wil geen deel meer uitmaken van de congrescommissie voor Fronteers 2010. Hij heeft hiertoe besloten omdat het leeuwendeel van de voorbereidingen op zijn schouders terechtkwam. Er zijn te weinig leden bereid om het "vuile organisatiewerk" op te knappen. PPK zal nog een blogpost wijden aan zijn besluit.

Krijn wordt voorlopig voorzitter van de congrescommissie. In februari 2010 willen we bekijken hoe de organisatie en de bereidheid van de leden ervoor staat. Als we er dan geen vertrouwen in hebben zal er in 2010 geen Fronteerscongres zijn.

Commissie Diplomering (voorzitter Wilfred Nas)

De Commissie Diplomering is momenteel inactief. Wilfred heeft geen behoefte de kar in zijn eentje te trekken. Als er niet minstens twee actieve leden bijkomen, zal er aan deze commissie voorlopig een inactief bestaan leiden.

We zullen in de nieuwsbrief en in een blogpost nogmaals de aandacht vestigen op de penibele toestand van de Commissie Diplomering.

Commissie Online community (voorzitter Krijn Hoetmer)

Er is vanuit meerdere hoeken aangegeven dat de behoefte aan een forum onverminderd groot blijft. Krijn heeft al een opzet gemaakt en heeft behoefte aan een interactie-/visual designer om de tool af te maken. Hij neemt contact op met Kilian die hier ideeën over heeft.

Commissie Onderwijs (voorzitter Wybe Weysters)

 • Onlangs hebben drie docenten zich bij de commissie aangesloten.
 • De focus van de commissie onderwijs blijft liggen op een werkbaar curriculum.
 • Het bestuur zou van de commissie graag een lijst willen hebben van onderwijsinstellingen waarmee wij nu een goede verhouding hebben. Studenten van deze instellingen zouden wellicht in aanmerking kunnen komen voor korting op het Fronteerslidmaatschap.

Commissie Marketing (voorzitter Kilian Valkhof)

De commissie heeft de volgende plannen en ideeën voor de nabije toekomst:

 • Productie promotiemateriaal: T-shirts, pennen, buttons, stickers.
 • Op het Congres wil de commissie speciale aandacht besteden aan het activeren van leden.
 • Folder "Fronteers in een notendop".
 • Interviews op het weblog.
 • Nieuw design voor de Fronteerswebsite.
 • De marketingcommissie kan tot 1000 euro per jaar zonder voorafgaande toestemming van het bestuur declareren. Hogere uitgaven zijn natuurlijk bespreekbaar.
 • Het bestuur wil binnenkort samen met de commissie de focus en prioriteiten bespreken.

Commissie Webrichtlijnen (voorzitter Peter-Paul Koch)

Op 1 september heeft PPK een vergadering van de Normcommissie Webrichtlijnen bezocht. Deze commissie beheert het normdocument aan de hand waarvan websites getest worden. De commissie maakt dankbaar gebruik van de discussies die op het weblog van Fronteers gevoerd worden over de webrichtlijnen en zou in de toekomst ook concrete voorstellen op het Fronteersweblog willen bediscussiëren.

Ledenadministratie (Krijn)

Momenteel heeft Fronteers 206 betalende (en 217 gefactureerde) leden. Het bestuur wil graag inzicht hebben in het aantal leden dat de vereniging ongeveer kwijtraakt bij een jaarwisseling (na het uitsturen van nieuwe facturen). Vorig jaar hebben we toen een tiental leden verloren.
Aangezien het de vereniging financieel voor de wind gaat overwegen we de contributie voor 2010 te verlagen. De penningmeester zal met een voorstel komen.

Financiën (Krijn)

Voor de ALV van volgende maand zal Krijn (penningmeester) een begroting voor 2010 opstellen.

Vacaturebank (Krijn)

 • De vacaturebank loopt erg goed.
 • Er is echter nog maar één freelance vacature aangemeld geweest. Matijs gaat kijken hoe we dit kunnen verbeteren.
 • Er vindt nog geen inventarisatie plaats van het effect van de vacatures. We wachten op de realisatie van een enquetetool.

Bijeenkomsten (Arjan en Krijn)

Agenda komende maanden:

 • Donderdag 15 oktober, eFocus, Utrecht
 • Dinsdag 3 november, Mirabeau, Amsterdam (waarschijnlijk met een panel met Molly Holzschlag, Chris Heilmann en PPK)
 • Woensdag 4 november, pre-congres borrel, ergens in Amsterdam
 • Donderdag 5 en vrijdag 6 november, Fronteers 2009, Amsterdam
 • Donderdag 3 december, DLMA, Rotterdam

Voorstellen:

 • Arjan heeft eerder contact gehad met Jules (ICTU) over een "webrichtlijnenbrainstorm". Arjan gaat hier achteraan.
 • Matijs heeft het plan een BarCamp te organiseren over accessibility. We gaan kijken of we hier mensen van het ICTU, Bartimeus of Opera voor kunnen benaderen.
 • PPK heeft gesproken met iemand van Microsoft. Wellicht kunnen we daar in januari terecht.

Cursussen (Arjan)

De workshops CSS Positionering was een succes. Het idee achter de workshops is dat ze budgetneutraal georganiseerd moeten kunnen worden als er alleen niet-leden zouden verschijnen. Fronteersleden krijgen korting. Ideeën voor workshops zijn er genoeg, maar we zoeken een regelaar die de organisatie op zich wil nemen.

Matijs gaat eerst verder onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en of we een vaste accomodatie op een goed bereikbare, centrale plaats kunnen regelen. Matijs komt met een voorstel.

ALV (Tom)

Omdat we vorige keren erg vermoeid waren na het congres willen we de Algemene Ledenvergadering niet meer op dezelfde dag als het congres organiseren. Voor 2009 stellen we - onder voorbehoud - vrijdag 27 november, 18.00 uur voor. Voorlopige locatie: BV Almere. Middels een blogpost willen we de ALV aankondigen en tevens vragen of iemand een beter bereikbare, centralere locatie weet. Het grote voordeel van de locatie Almere is de prijs: gratis.

De commissievoorzitters moeten nadrukkelijk uitgenodigd worden. Tom zal de resoluties van 2007 nalopen en de agenda opstellen. We verwachten geen reusachtige opkomst van de leden en denken dat het niet nodig is Koen opnieuw te vragen de ALV voor te zitten. Omdat PPK veel aan het woord zal zijn, zal Tom de vergadering voorzitten en zal Krijn notuleren.

Wij denken dat Matijs een welkome aanvulling is van het bestuur, maar dat we niet veel groter dan zes man moeten worden. Matijs zal zich een week voor de ALV op het blog voorstellen als aspirant-bestuurslid. Arjan treedt af als bestuurslid en stelt zich herkiesbaar.

Nieuwsbrief (Sander)

De verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief is niet hoog (enkele keren per jaar). De inhoud doet er echter wel toe. Het bestuur vindt het prima zo.

De post (Sander)

Sander controleert of de reacties die we binnenkrijgen op het formulier op de website wel opvolging krijgen. Soms wordt er iets over het hoofd gezien.

Wat verder ter tafel komt

 • Er zijn inmiddels twee Fronteersborrels gehouden (in Amsterdam en Utrecht). Deze waren een redelijk succes en hadden een opkomst van 10-12 man. We stellen voor het eerste rondje op kosten van Fronteers te geven.
 • PPK is geinterviewd door Webdesigner Magazine. Hij zal nog een post schrijven over dit interview waarin ook Fronteers ter sprake kwam. We overwegen de banden met dit tijdschrift aan te halen door bijvoorbeeld een professioneel panel aan te bieden in ruil voor abonnementskorting voor Fronteersleden. Actie PPK (?).

De volgende bestuursvergadering is nog niet gepland. We komen sowieso op de dag van de ALV nog even bij elkaar.