Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen ALV 12 september 2008

Notulen Algemene Ledenvergadering van Fronteers, 12 september 2008 gehouden in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Van de 125 leden waren er 25 aanwezig op de ALV.

Achter de bestuurstafel zitten:

 • Arjan Eising (bestuurslid)
 • Koen Willems (voorzitter)
 • Krijn Hoetmer (nieuw verkiesbaar bestuurslid)
 • Peter-Paul Koch (aftredend en herkiesbaar bestuurslid)
 • Sander van Lambalgen (nieuw verkiesbaar bestuurslid)
 • Tom Greuter (bestuurslid en notulist van deze ALV)

Agenda

 1. Welkom en opening door de voorzitter
 2. Toelichting commissies
 3. Toelichting op niet-ingevulde commissies
 4. Ingebrachte beleidsvoorstellen
 5. Begroting 2009
 6. Kascommissieverkiezing
 7. Bestuursverkiezing
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Welkom en opening door de voorzitter

Koen Willems opent de vergadering en stelt het bestuur en de bestuurskandidaten aan de leden voor.

Toelichting commissies

Op de ALV van vorig jaar zijn diverse commissies in het leven geroepen. Het bestuur en de commissievoorzitters willen in het kort verantwoording afleggen over de door hun verrichte taken en wat er in het afgelopen jaar bereikt is.

Commissie Onderwijs

Robert Jan Verkade licht toe wat de Commissie Onderwijs het afgelopen jaar bereikt heeft. Het volledige verslag is als PDF-document te downloaden: Onderwijs Commissie 2008.

Commissie Diplomering

Wilfred Nas licht toe hoe de Commissie Diplomering het afgelopen jaar is bezig geweest met het voorbereiden van de diplomering van front-enders. In juni zijn proefexamens gehouden, waar de commissie waardevolle input uit haalde. In eerste instantie wil de commissie alleen het beginnersniveau toetsen van de kennis van HTML en CSS. JavaScript en/of andere technieken of diepere niveaus komen eventueel later aan de orde.

Het idee is dat een kandidaat eerst werk opstuurt dat gecontroleerd wordt en daarna een examen doet waarin hij eerst een aantal vragen moet beantwoorden en tenslotte op een whiteboeard een ontwerp uitwerkt.

De vragen zullen (zonder antwoorden) openbaar gemaakt worden op fronteers.nl. Eind 2008 of begin 2009 wil de commissie met diplomering beginnen.

Koen Willems raadt aan het systeem van diplomering te beschrijven en aan de leden voor te leggen. Er hoeft niet per se via een ALV goedkeuring gevraagd te worden, maar het is raadzaam de leden te consulteren.

Stephen Hay: "Hoe komen we met het proces van diplomering in aanraking?"
Wilfred Nas: "Via de website van Fronteers."

Koen Willems: "Is de diplomering een soort officiële erkenning?"
Pter-Paul Koch: "Nee, formele accreditatie was te duur, dus daarom viel 'certificatie' af."
Sander Aarts: "Het diploma heeft dus alleen binnen Fronteers betekenis."

Tom Greuter: "Worden er nog nieuwe proefexamens gehouden?"
Wilfred Nas: "Dat komt er aan, maar is nu nog onduidelijk."

Openbaar Ledenregister

Sander van Lambalgen vertelt dat deze commissie heeft besloten om betalende leden online te zetten. Daarna is deze commissie opgegaan in de Commissie Online Community.

Commissie Online Community

Sander van Lambalgen vertelt dat deze commissie eerst niet van de grond kwam maar sinds mei jl. actief bezig is. Sander: "De commissie online community is voortgekomen uit de commissie openbaar ledenregister. Tijdens de discussies van de commissie ledenregister kwamen we steeds op het punt dat besluiten over hoe en wat we zouden doen met profielen eigenlijk door online community gemaakt zouden moeten worden. Hierom hebben we dan ook besloten het ledenregister als eerste fase heel simpel op te zetten als puur een lijst van namen, en de tweede fase door online community op te laten lossen. Vervolgens hebben we de commissie opgeheven, en zijn als voltallige commissie - samen met een drietal nieuwe leden - overgegaan in online community."

"Bij online community zijn we begonnen terug te gaan naar het begin: de doelen van de commissie zijn het met elkaar in contact brengen van leden, en het kennis delen tussen de leden. Als commissie bouwen we dan ook tools voor de leden zelf. Het risico van leden die hun profielen gebruiken voor promotie doeleinden is onderkend, maar er is besloten hier niet expliciet tegenin te gaan, doch echter ook niet om dit makkelijker te maken - de tools zullen voornamelijk worden ontworpen voor de twee genoemde doelen: kennis delen en leden elkaar leren kennen. "

"Als commissie zijn we pas sinds mei bezig, en veel heeft stil gelegen tijdens de vakantie, dus we hebben verder nog niets concreets om te laten zien. Er zal ongetwijfeld ook een forum komen, en misschien een mailinglist, maar we weten nog niet in welke vorm. Net als bij IRC zullen deze media niet essentiëel worden voor betrokkenheid bij de vereniging."

"Tevens hebben we kleine "online" projectjes onder ons getrokken - zoals bijvoorbeeld de badges die Kilian heeft ontworpen - en zijn van plan dit in de toekomst te blijven doen."

Q & A Commissie Online Community

Tom Greuter: "Er was sprake van dat leden bepaalde voorrechten zouden hebben op het forum."
Sander van Lambalgen: "Waarschijnlijk worden alle posts in het forum openbaar, maar krijgen alleen leden schrijfrechten.""

?: Hoe moeten de verworvendheden van deze commissie, zoals het forum, bekend krijgen buiten Fronteers?
Sander van Lambalgen: "Daar zou een aparte commissie voor moeten zorgdragen."

Sander Leer: "Hoe hou je de community levendig?"
Sander van Lambalgen: "Dat is inderdaad een risico, dit zullen we voortdurend in de gaten moeten houden."

Niels Sijm: "Bij de Commissie Onderwijs willen we graag docenten online met elkaar in contact brengen. Hier zit een overlap tussen de Commissie Onderwijs en de Commissie Online Community."
Sander van Lambalgen: "Het zou goed zijn als de tools die wij bouwen ook daar geschikt voor zijn. Kilian zit in beide commissies en zal zorgen voor een goede afstemming."

Erik Kersten: "Welk techniek wordt bij het forum toegepast?"
Sander van Lambalgen: "Dat weten we nog niet."

3. Toelichting op niet-ingevulde commissies

Peter-Paul Koch licht toe aan welke commissies het bestuur geen invulling heeft kunnen geven, omdat er - ondanks herhaaldelijke oproepen - geen vrijwilligers voor gevonden konden worden:

 • Cie. Certificering
 • Cie. Promotie Webrichtlijnen
 • Cie. Flash

Peter-Paul licht toe dat hij Flash er graag bij wilde hebben en dat Bobby van der Sluis zich aanvankelijk ook kandidaat voor gesteld had, maar nadat hij zich teruggetrokken had, konden er geen andere vrijwilligers meer gevonden worden. Ieder initiatief is ook nog steeds welkom.
Stephen Hay: "Ik zie niet in waarom we juist deze ene front-end technologie zouden moeten ondersteunen."

Ingebrachte beleidsvoorstellen

Voorstel 1:
Het bestuur reserveert het komende jaar 500 euro voor reiskosten voor de commissie Onderwijs. Het gaat hierbij niet om reiskosten naar vergaderingen, maar om reiskosten van commissieleden die op bezoek gaan bij hogescholen of universiteiten. De voorzitter van deze commissie, Robert Jan Verkade, bepaalt wie wat en hoeveel mag declareren. Mocht hij het maximum van 500 euro bereikt hebben en meer geld nodig hebben, dan dient hij zich weer bij het bestuur te vervoegen.

Sander Leer: "Kun je de mensen die je wilt bezoeken niet beter naar jou toe laten komen?"
Robert Jan Verkade: "Meestal is het juist andersom".

Het voorstel wordt aangenomen.

Gediplomeerde fronteers publiceren op de website

Voorstel 2:
In de loop van 2009 gaat hopelijk de diplomering lopen. Als we 40 of meer gediplomeerde leden hebben, publiceren we een lijst op Fronteers.nl. (Gediplomeerde niet-leden tellen niet mee, maar worden wel gepubliceerd op fronteers.nl.)

Koen Willems: "Dit voorstel behandelen we pas als het volledige systeem van diplomering aan de leden is gepresenteerd."

Organisatie Fronteers Congres 2009

Voorstel 3:
Er wordt een Congrescommissie ingesteld die het Fronteers Congres 2009 gaat organiseren. Deze commissie kan gebruik maken van Peter-Paul Koch’s uitgebreide netwerk, maar Peter-Paul zal geen belangrijke rol in deze commissie op zich nemen. Belangrijkste taken van de commissie: het organiseren én het promoten van het Fronteers Congres 2009. Leden kunnen zich tot en met 31 oktober aanmelden voor deze commissie. Daarna krijgen zij tot 1 januari 2009 de tijd om hun plannen voor de organisatie te ontvouwen. Mocht het bestuur op 1 januari geen vertrouwen hebben in de plannen van deze commissie dan wil het bestuur Voorstel 4 in gang laten treden.

Sander Aarts: "Het congres hoeft wat mij betreft niet per se in 1 of 2 dagen gehouden te worden."
Peter-Paul Koch: "De vormt ligt niet vast."
Robert Jan Verkade: "Vorig jaar hebben we afgesproken dat het congres 1 dag zou duren en dat de kosten gedekt zouden worden door de sponsoren."
Peter-Paul Koch: "Dat is niet gelukt."
Koen Willems: "De zaal geeft een duidelijk signaal af. De opmerkingen op het Congres bespreken we bij het financieel verslag over 2008. Het bestuur moet eerst zelf een evaluatie doen."

Het voorstel wordt goedgekeurd. Het bestuur heeft de taak op zoek te gaan naar leden voor de nieuwe Congrescommissie.

Geld voor Fronteers Congres 2009

Voorstel 4:
Voor het Congres 2009 komt Peter-Paul Koch met een plan en regelt hij de sprekers. De organisatie en marketing besteden we uit aan een extern bureau. Hiervoor reserveren we 5.000,- euro.

Om dit voorstel te kunnen bespreken moet eerst de begroting doorgenomen worden.

Begroting

Peter-Paul Koch: "Het Fronteers congres 2008 is niet kostendekkend geweest. Naar schatting moesten we ongeveer 200 kaarten a 150 euro verkopen om quitte te kunnen draaien. Er zijn slechts 140 kaarten verkocht en dus hebben we verlies geleden. De definitieve begroting kunnen we nog niet opmaken, maar er is naar schatting 8.000 a 10.000 euro verlies gemaakt. Door 6.000 euro te nemen van de gereserveerde, maar niet aangesproken post voor fronteersbijeenkomsten kan het verlies teruggebracht worden. Om in elk geval de lopende rekeningen te kunnen betalen willen enkele bestuursleden persoonlijk een renteloze lening aan Fronteers geven."

Vanuit de zaal komt de suggestie om via het blog te vragen om enthousiaste congresbezoekers om een extra donatie te vragen.
Peter-Paul Koch: "De consequentie is dan dat we onze financien openbaar maken."
Stephen Hay: "Ik zou het niet openbaar maken."
Peter-Paul Koch: "Het verzoek zou via de mailing list gedaan kunnen worden."

Koen Willems: "Is er een tekort op de jaarrekening?"
Peter-Paul Koch: "Waarschijnlijk wel maar we kunnen nog inkomsten genereren door aanwas van leden en door de vacaturebank op fronteers.nl."

Peter-Paul Koch noemt alvast enkele punten die volgend jaar verbeterd moeten worden: de te laat gestarte marketing en de te laat begonnen kaartverkoop.

Na stemming wordt het plan om 5.000 euro te reserveren (voorstel 4) verworpen.
Koen Willems: "Het bestuur moet met een nieuw plan komen en begin volgend jaar weer naar de leden toe gaan."

Zichtbaarheid Fronteers

Dit is niet echt een voorstel waarover gestemd moet worden, maar meer een beleidsvoornemen. Wel noemen op de vergadering: wellicht komen er nog goede suggesties uit de zaal.

Opmerking vooraf door Robert Jan Verkade: “Ik maak me zorgen over het “wat krijg ik er voor terug” gehalte van de vereniging. Op het moment speelt het allemaal in de randstad af en daar zouden we iets mee kunnen doen. Het zou er namelijk op kunnen gaan lijken dat je als lid alleen maar korting krijgt op het congres. Ik zou graag aan de vergadering willen vragen of er (3?) mensen bereid zijn om een groep te vormen die actief mensen benaderd met het verzoek om een bijeenkomst te organiseren. Wellicht zijn er nog meer activiteiten te bedenken waardoor de relevantie van het lidmaatschap wordt vergroot.”

Voorstel 1:
Het Bestuur erkent dat we te weinig in de openbaarheid zijn getreden en onze leden wellicht te weinig value for money gegeven hebben. Plannen voor het komende jaar:

 • Diplomering verder uitbouwen (cie. Diplomering)
 • Maandelijks Fronteersbijeenkomsten organiseren (niet focussen op de Randstad, maar we zijn wel afhankelijk van leden die een meeting willen organiseren)
 • Gratis of tegen een lage prijs beginnerscursussen JavaScript (Arjan) en CSS (PPK) aanbieden.
 • Online community opzetten en uitbouwen (cie. Online Community)
 • Een bijeenkomst organiseren met leden die bij grote bedrijven werken, om te kijken welke verwachtingen zij hebben van Fronteers.
 • Peter-Paul Koch probeert voor onze leden korting te regelen voor andere events die in Nederland plaatsvinden.
 • Fronteers vacaturebank opzetten en uitwerken

Jules Ernst: "Ik kom vaak in aanraking met grote bedrijven (systeemhuizen) en wijs ze altijd op het bestaan van Fronteers. Deze partijen worden momenteel niet vertegenwoordigd binnen Fronteers. Werknemers van zulke bedrijven mochten bijvoorbeeld niet naar het congres toe, omdat het belang er niet van ingezien wordt. Ik denk dat Fronteers contact moet zoeken met de managementlaag van die bedrijven."

Sander Aarts: "Bijeenkomsten beginnen vaak om 19 uur. Dat is soms lastig als je van ver moet komen. Kan het niet een half uur later?"
Peter-Paul Koch: "Hier zullen we rekening mee gaan houden."

Sander Aarts: "wat houden die beginnerscursussen in?"
Arjan Eising: "De gedachte was aanvankelijk een beginnerscursus JavaScript op te zetten, omdat veel mensen dat nog niet kennen."
Peter-Paul Koch: "Er is nog niets concreets."

Kilian Valkhof: "Er zou een commissie Marketing opgericht moeten worden. Ik zou er zelf zeker in gaan zitten."

De nieuwe commissie Marketing is een feit.

Kascommissieverkiezing

Er moet een kascommissie aangewezen worden. Deze moet 1x per jaar de boeken controleren. Een kascommissie wordt ieder jaar opnieuw ingesteld.

Niels Sijm en Sander Leer stellen zich beschikbaar.

Bestuursverkiezing

Koen Willems licht toe dat Arjan Eising en Tom Greuter in het bestuur aanblijven, dat Peter-Paul Koch aftreedt en zich herkiesbaar stelt en dat er twee nieuwe kanidaten zijn voor het bestuur: Krijn Hoetmer en Sander van Lambalgen. De verkiesbare bestuursleden lichten zichzelf kort toe, waarna een stemronde plaatsvindt.

Van de 25 uitgedeelde stembiljetten worden er 24 weer ingeleverd. Alle drie de kandidaten worden unaniem gekozen zodat het bestuur van Fronteers nu bestaat uit de volgende vijf personen:

 • Arjan Eising
 • Krijn Hoetmer
 • Peter-Paul Koch
 • Sander van Lambalgen
 • Tom Greuter

Rondvraag

Sander Leer: "Is er een werkplan voor het bestuur?"
Koen Willems: "Dat is in feite vorig jaar op de ALV vastgesteld en dat geldt nog steeds."

Will Fris: "Wie hebben er zitting in de commissies?"
Peter-Paul Koch: "Dit is te vinden op de website."

Onbekend: "Is het een idee om de contributie voor volgend jaar te verhogen?"
Peter-Paul Koch: "Daartoe zouden we pas kunnen besluiten wanneer we inzicht hebben in onze financien."

Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Opmerking
Mocht je op- of aanmerkingen hebben op de notulen, neem dan gerust contact op met het bestuur. Als je met naam en toenaam genoemd wordt in de notulen, maar daar niet zo gecharmeerd van bent, stuur me dan even een mailtje.