Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen bestuursvergadering 21 april 2011

Notulen bestuursvergadering Fronteers, 21 april 2011 gehouden bij Info.nl in Amsterdam. Aanwezig: Krijn Hoetmer, Matijs Brinkhuis, Peter-Paul Koch, Sander van Lambalgen en Tom Greuter. Afwezig met afbericht: Arjan Eising.

Notulen vorige bestuursvergadering.

Ingebrachte onderwerpen

T-shirts (Sander)

Het idee om onze huidige voorraad T-shirts weg te geven aan bestaande leden leek uit te groeien tot een actie waarbij we nieuwe leden nieuw te ontwerpen T-shirts gaan geven. We stellen vast dat we in onze vorige vergadering besloten hebben dat de marketingcommissie een welkomstpresentje voor nieuwe leden bedenkt, dit hoeft dus niet per se een T-shirt te zijn. Het weggeven van de huidige shirts is een actie van Arjan. Intussen zoekt Matijs uit of via spreadshirt.nl leden goedkoop T-shirts kunnen aanbieden, waarbij Fronteers een deel van de kosten draagt. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kunnen we besluiten om gratis/goedkope T-shirts te geven aan leden die op tijd hun lidmaatschapsfactuur voldoen.

Actieve ledenuitje (Sander)

Er wordt voorgesteld hetzelfde ledenuitje als vorig jaar te organiseren (zeiltocht). Maar als Arjan nog betere ideeën heeft staat het bestuur daar natuurlijk voor open.

Acties ALV (Sander)

Op de ALV wilde PPK 200 euro budget reserveren voor een bestuurslid dat in België een bijeenkomst wil bijwonen. De ALV ging hier niet zonder meer mee akkoord en wenste een betere onderbouwing. Na enige discussie besluit het bestuur dat we dit per geval willen bekijken.

Sprekersvergoedingen voor bijeenkomsten (Sander)

Reiskosten van de sprekers worden altijd vergoed (als de spreker daar om vraagt). De hotelovernachting wordt alleen vergoed als:

 • de spreker Fronteerslid is
 • hij er zelf om vraagt
 • de overnachting nodig is i.v.m. de verre reis.

SwissFronteers (Sander)

Een groep Zwitsers gebruikt de naam "Fronteers". Ze hebben een Zwitserse groep front-end developers opgericht op http://fronteers.ch, maar ook de naam "Fronteers" als Facebookgroep verzilverd. Ze gebruiken "Fronteers" duidelijk als een algemene term voor front-end developer, niet als term om een relatie met de vereniging Fronteers aan te duiden. In elk geval hebben ze niet de moeite genomen om met ons contact op te nemen over het gebruik van de naam. PPK neemt contact met hen op om te achterhalen wat hun plannen zijn en in hoeverre dat botst met onze activiteiten.

Commerciële cursussen (Matijs en PPK)

Fronteers is enkele malen benaderd door commerciële partijen met de vraag (al dan niet exclusief) voor hen cursussen te organiseren danwel hun te adviseren in het cursusaanbod. Omdat wij een vereniging zonder winstoogmerk zijn willen wij hier expliciet niet instappen. Iedereen mag deelnemen aan de cursussen die wij organiseren, maar Fronteers bepaalt waar en wanneer die cursussen plaatsvinden. In het vervolg zullen wij op een dergelijk verzoek alleen melden wie er in het verleden voor Fronteers cursussen gegeven hebben en laten het verder aan de vragende partij over of zij contact opneemt met de cursusleider.

Commissies

Commissie Congres (voorzitter Peter-Paul Koch)

De organisatie loopt. Enkele sprekers zijn al bekendgemaakt. Tuschinski en de hotels zijn geboekt. Er zijn ongeveer 100 kaarten verkocht. Er is besloten om quitte te spelen bij ongeveer 80% verkochte kaartjes. We verwachten weliswaar uit te verkopen, maar omdat er veel nieuwe Fronteersleden zijn (die minder betalen voor een kaartje) leek het de cie. veiliger om een zekere marge te nemen.

Commissie Diplomering (inactief)

Geen activiteiten.

Commissie Online community (voorzitter Krijn Hoetmer)

Sander gaat hoge prioriteit geven aan het forum. Onderwijl is het druk op IRC.

Commissie Onderwijs (voorzitter Niels Sijm)

 • In februari heeft de tweede docentendag plaatsgevonden. Deze was redelijk succesvol.
 • Er zijn enkele docenten toegetreden tot de commissie.
 • Er is nog geen actie ondernomen aangaande het organiseren van cursussen voor docenten.
 • In het najaar treedt Niels terug als voorzitter.
 • Komende maand komt de commissie bijeen om de curricula te vergelijken.

Commissie Marketing (voorzitter Kilian Valkhof)

Het bestuur is benieuwd naar het nieuwe design voor de website. Wes schijnt hiermee klaar te zijn, maar het ontwerp moet nog aan het bestuur voorgelegd worden.

Commissie Webrichtlijnen (voorzitter Peter-Paul Koch)

Janita is goed bezig. Zij heeft de plek van Krijn in de normcommissie overgenomen en publiceert met enige regelmaat blogposts over de webrichtlijnen.

Commissie Cursussen (voorzitter Matijs Brinkhuis)

 • De eerste cursussen (PPK, Vasilis, Peter vd Zee) zijn goed ontvangen. We zijn bezig met de volgende cursusonderwerpen: HTML5, CSS positionering, Inclusive design en Rabid Prototyping.
 • De prijzen moeten we helaas verhogen. De vereniging schoot er bij de eerste cursussen (die vrijwel louter door leden bezocht werden) bijna 1.000 euro per cursus bij in. We stellen voor om de prijzen te verhogen naar 100 euro per cursus voor leden en 200 voor niet-leden.
 • Matijs gebruikt Wufoo om de cursusevaluaties mee te registreren. Het bestuur keurt goed om hier een betaald account voor te nemen (15 dollar per maand) als we niet meer met de onbetaalde versie uit de voeten kunnen.
 • Indien de cursusleider van ver komt en een hotelovernachting nodig heeft bekijken we per cursus of we de prijs moeten verhogen.

Vaste agendapunten

Ledenadministratie (Krijn)

 • Vanaf half mei is Krijn een maand op reis. Hij denkt de belangrijkste mutaties in de ledenadministratie ook op afstand te kunnen verwerken.
 • Momenteel heeft Fronteers zo'n 390 leden, waarvan er ongeveer 120 na de eerste herinnering nog niet hun lidmaatschapsgeld betaald hebben. Matijs zal de tweede herinnering de deur uitdoen. Leden die deze herinnering negeren zullen uitgeschreven worden en niet meer in aanmerking kunnen komen voor korting op het Fronteerscongres.

Financiën (Krijn)

 • De kascommissie moet de begroting over 2010 nog goedkeuren.
 • De financiën staan er goed voor, mede dankzij het grote aantal vacatures dat op fronteers.nl geplaatst wordt.
 • Alleen de cursussen hebben tot nog toe geld gekost.

Vacaturebank (Krijn)

In QI hebben we 21 vacatures geplaatst, meer dan in QI 2010. Dit is positief voor de financiële positie van de vereniging, maar betekent ook dat de vraag naar front-enders in Nederland nog steeds groeit. Dit onderstreept het belang van onze cursussen.

Bijeenkomsten (Arjan)

In mei zijn er bijeenkomsten in Amsterdam en Gent. In juni is opnieuw Amsterdam aan de beurt. We constateren dat er de laatste tijd relatief veel bijeenkomsten in Amsterdam plaatsvinden en benadrukken dat we in alle windstreken ledeninitiatieven ondersteunen om een bijeenkomst te organiseren. Maar de eerste zet ligt bij de organiserende partij.

ALV (Tom)

Staat gepland voor november. Nog geen activiteit.

Nieuwsbrief (Sander)

Sander wil er in mei een nieuwsbrief uitdoen en roept op berichten in te sturen.

De post (Sander)

Er is geen post binnengekomen die actie behoeft.

Wat verder ter tafel komt

 • Sander is van half juni tot half augustus op vakantie.
 • Tom wordt op 2 mei geopereerd en is enige maanden uit de roulatie.
 • De nieuwe bestuursvergadering vindt eind augustus/begin september plaats, mogelijk in combinatie met het actieve-ledenuitje.