Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Notulen ALV 24 november 2010

Agenda

 1. Welkom en opening door de voorzitter
 2. Toelichting commissies
 3. Terugblik 2010
 4. Ingebrachte beleidsvoorstellen
 5. Besluiten eerdere ALV’s
 6. Begroting
 7. Kascommissieverkiezing
 8. Bestuursverkiezing
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Welkom en opening door de voorzitter

Peter-Paul Koch (PPK) opent de ALV. Het is de vierde Algemene Ledenvergadering van Fronteers, die plaatsvindt op 24 november 2010 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Van de ruim 300 leden zijn er 20 op de ALV aanwezig.

Achter de bestuurstafel zitten:

 • Arjan Eising (algemeen bestuurslid)
 • Krijn Hoetmer (penningmeester)
 • Matijs Brinkhuis (algemeen bestuurslid)
 • Peter-Paul Koch (voorzitter Fronteers; voorzitter ALV)
 • Sander van Lambalgen (algemeen bestuurslid)
 • Tom Greuter (secretaris; notulist ALV)

Elk bestuurslid is verplicht na drie jaar af te treden, maar kan zich herkiesbaar stellen. Dit jaar treedt Tom Greuter af. Hij stelt zich opnieuw verkiesbaar. De andere vijf bestuursleden blijven aan. Er zijn geen leden die de wens hebben uitgesproken lid te worden van het bestuur.

Toelichting commissies

Commissie Onderwijs

Voorzitter Niels Sijm was afwezig, maar had vooraf het volgende verslag ingeleverd, dat op de ALV werd toegelicht door commissielid Arjan Eising:

De commissie-Onderwijs is in 2010 bezig geweest met de volgende twee dingen:

 1. Het organiseren van een docentendag
 2. Docenten helpen bij het samenstellen van front-end lessen

De docentendag staat gepland op 24 februari 2011. Net als anderhalf jaar geleden biedt de commissie docenten uit het front-end beroepsonderwijs een dag met vakinhoudelijke lezingen en de mogelijkheid tot contact met collega's uit het hele land. Anderhalf jaar geleden was de docentendag een succes; dit jaar proberen wij dat te evenaren. We hebben Hedwyg van Groenendaal en Nikolai Onken bereid gevonden te komen spreken.

Tijdens commissie-bijeenkomsten zoeken we naar een manier om docenten in het front-end beroepsonderwijs te helpen met het opzetten van hun curriculum. Centraal staat de docent die in korte tijd een vak of een serie vakken moet opzetten over webdevelopment. Met hulp van persona's proberen wij ons in deze docenten in te leven en hun behoefte aan hulp in te schatten. Tevens hebben wij tijdens deze bijeenkomsten de curricula van de hogescholen die vertegenwoordigd zijn in de commissie, met elkaar vergeleken om inzicht te krijgen in de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse curricula.

Eén van de nieuwste ideeën binnen de commissie-Onderwijs is het geven van cursussen aan docenten. Peter-Paul Koch bracht dit idee aan en zal zich daar samen met de commissie-Onderwijs over buigen.

Met het vertrek van een aantal commissieleden in het vooruitzicht, is de commissie-Onderwijs op zoek naar nieuwe leden. Dat kunnen mensen uit het onderwijs zijn, maar wij zoeken ook nog één of twee mensen uit het bedrijfsleven. Dit om het onderwijs context te kunnen blijven geven.

PPK geeft nog de volgende toelichting:

De commissie wil zich richten op docenten en niet op studenten. Niels Sijm zal na de docentendag terugtreden als voorzitter. Dit zal gebeuren na de docentendag die eind februari 2011 plaats zal vinden. Arjan geeft aan dat hij ad interim het voorzitterschap op zich zal nemen. Docenten geven aan dat men zit te springen om feedback vanuit het bedrijfsleven.

Commissie Diplomering

Dit is een slapende (inactieve) commissie zonder leden

Vasilis geeft aan dat vanuit het bedrijfsleven blijkt dat de behoefte aan diplomering lijkt af te nemen. In vergelijking met vier jaar geleden is het niveau van front-end development in Nederland beduidend hoger. Een korte steekproef wijst uit dat er van de aanwezige leden meer tegenstanders dan voorstanders van diplomering zijn.

Het bestuur ziet dat er geen mankracht is om de commissie te trekken, en heeft daarom de activiteiten in de ijskast gezet. Het oorspronkelijke doel was voor leken inzichtelijk maken of een front-ender kwaliteit kon waarborgen.

Wat er tot nog toe door de jaren heen wel gedaan is door de commissie diplomering moet verzameld worden, zodat mocht er in de toekomst alsnog iemand mee aan de slag willen, dit hiervoor beschikbaar is. Het bestuur is van zins deze informatie op de site te publiceren. PPK zal een debriefing schrijven en de database met al bestaande vragen beschikbaar stellen.

Elmer Bulthuis vraagt of er niet al zoiets al front-end-diplomering bestaat. Het bestuur kent deze niet. Elmer belooft informatie door te sturen over een test die hij een aantal jaar geleden heeft gedaan. Dit zou eventueel als inspiratie kunnen dienen.

Online Community

Voorzitter Krijn Hoetmer licht toe dat er niet zoveel gebeurd is, maar de integratie tussen forum en de ledenlijst komt eraan. Sander van Lambalgen heeft dit recent opgepakt, en goede vooruitgang geboekt. Er wordt verwacht dat het forum binnen niet al te lange tijd beschikbaar zal zijn. Alle leden zullen dan per email een login krijgen. Alle leden krijgen schrijfrechten, voor de rest van de wereld zijn er leesrechten.

Sinds kort is het mogelijk om LinkedIn-groepen openbaar te maken. We willen de discussies in de Fronteersgroep bewaren en openbaar maken. Glenn Glerum gaat hier achteraan.

Vragen
Wat gebeurt er met LinkedIn?
- Deze groep wordt na livegang van het forum gesloten voor nieuwe posts. Het idee is om de data wel over te hevelen naar het forum.
Hoe zit het met de leden profiel pagina?
- In eerste instantie de forum profiel pagina's, PUNBB is ook redelijk makkelijk uit te breiden als dat wenselijk is.
Wordt er rekening gehouden met internationalisering?
- Het antwoord is vooralsnog nee.
Zouden we meer dingen moeten doen online?
- Wordt besproken op het forum.

Congres

Het Fronteers Congres 2010 was een groot succes, zowel sprekers als bezoekers waren erg tevreden. De organisatie vergde veel tijd en was intensief; veel werk is op de schouders van Krijn terechtgekomen. Volgend jaar kan de organisatie wat vers bloed gebruiken, vooral van mensen die bereid zijn de "vervelende" regelklusjes op zich te nemen. Er is weer winst gemaakt, maar die is niet groot, omdat er ook meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Voorafgaand aan het congres was er bijvoorbeeld een succesvolle avond met jamsessies die volledig door Fronteers is betaald. Er waren weinig sponsors, en de sponsors hadden minder invloed dan voorheen (zij kregen bijvoorbeeld geen speakers slot meer).

Peter Slagter, de voorzitter, heeft aangegeven liever geen tweede jaar voorzitter te willen zijn. Het congres is nog in de afrondende fase. De sprekersvideo's staan allemaal online en zijn inmiddels zo'n 20.000 keer bekeken. Op de twee dagen voorafgaand aan het eigenlijke congres waren er twee succesvolle workshops. Het congres leek wat toegankelijker voor een groter publiek, het niveau leek wat lager dan in 2009.

De leden geven geven aan dat juist de mix tussen diepgaande sessies en toegankelijkere sprekers aantrekkelijk is.

Op de vraag of het niet interessant zou zijn om meerdere tracks te houden op het congres antwoordt PPK dat hij dit liever niet heeft, zodat je als bezoeker niets mist. Maar die discussie kan gevoerd worden (in de congrescommissie). Eventueel gaan we proberen beginnende sprekers aan te trekken.

Vasilis spreekt de wens uit meer workshops te organiseren in 2011. Hij wil dit lostrekken van het congres. Op de congresworkshops speelde Fronteers quitte. Fronteersleden mochten voor de kostprijs deelnemen en de extra inkomsten van de niet-leden waren voor de spreker.

Marketing

In het afgelopen jaar is de marketing commissie voornamelijk on-demand bezig geweest. Ze hebben materialen zoals brochures, pull-up schermen, pennen en stickers gemaakt wanneer daar vraag naar was.

Er is veel gesproken over een Fronteers-webshop met shirts, mokken etc, maar is nog weinig mee gedaan, buiten het opstellen van wat we met zo'n webshop willen: leuke Fronteers goodies. Over de goody bag van het congres was de commissie niet tevreden.

In februari hebben Hidde, PPK, Sander en Kilian een bijeenkomst gehad over de rol en status van de marketingcommissie. Een aantal dingen besproken in die bijeenkomst, zoals het on-demand maken van goodies, zijn in gang. Andere, zoals het maken van het forum en de verbetering van de website, zijn nog in opstartende fase.

Wes, Hidde en Kilian zijn bezig met een redesign van fronteers.nl; activiteiten moeten prominenter in beeld komen; de navigatie kan verbeterd worden. Binnenkort gaat het voorstel naar het bestuur.

In het komende jaar wil de commissie meer deze ondersteunende rol gaan vertolken, ook voor andere commissies, en minder bezig zijn met "naamsbekendheid". Net als vorig jaar merken we dat dit niet een belangrijk punt is: het ledenaantal groeit gestaag.

Ook wil de commissie de banden met de media aanhalen om de activiteiten van de vereniging meer te promoten, in de trant van het NRC artikel over het congres. Wanneer er noemenswaardige dingen zijn nemen we contact op met journalisten. We moeten de ICT-journalisten bij kranten zien te achterhalen.

Cursussen

De cursussen zijn in 2010 niet van de grond gekomen. Er ligt wel een draaiboek en er zijn al een paar sprekers bereid gevonden een cursus te geven. Daarom kan er op korte termijn gestart worden. We willen geen hard doel voor 2011 vaststellen, maar de input van de eerste cursussen gebruiken om een verder plan te maken. PPK (CSS) en Peter van de Zee (JavaScript) zouden begin 2011 de eerste cursussen kunnen gaan geven.

Een cursus heeft 10 tot 12 deelnemers, er is veel interactie met de docent mogelijk. Bij een workshop zien we zo'n 20 tot 30 man komen, en (internationale) sprekers met meer naamsbekendheid.

Rein vraagt hoe het met de btw-afdracht zit, voor educatieve doeleinden kan die in sommige gevallen nihil zijn. PPK zegt dat uit te moeten zoeken. Dit kan wellicht ook voor het congres interessant zijn.

Webrichtlijnen

Met de webrichtlijnen van de overheid gebeurt momenteel niet bijster veel. We zijn gestopt met de blogposts over de richtlijnen, maar overwegen dit weer op te pakken nu versie 2 van de richtlijnen eraan komt.

Fronteers heeft bij hoofde van Krijn (die PPK opgevolgd is) zitting in de normcommissie (deze interpreteert de webrichtlijnen en controleert de drempelvrij-toetsers). Krijn geeft aan dat hij er weinig affiniteit mee heeft en deze taak liever overdraagt aan iemand anders. (Update: Inmiddels heeft Janita Top de rol van Krijn overgenomen.) Janita had al eerder een post over de Terugkomdag van de webrichtlijnen op ons blog gepubliceerd.

Terugblik 2010

Een korte terugblik op de activiteiten en successen van Fronteers in 2010

Ledental

Het ledental is het afgelopen jaar gegroeid van ongeveer 230 naar 320.

Nieuwsbrief

Dit jaar is weer enkele keren een nieuwsbrief gestuurd aan de leden. Sander vraagt zich soms af of hij wel gelezen wordt. Door de ALV-bezoekers in ieder geval wel, blijkt. Wes' voorstel om de nieuwsbrief ook als HTML-nieuwsbrief te versturen wordt vooralsnog van de hand gewezen. Ook zien we er geen toegevoegde waarde in om de nieuwsbrief op de website te publiceren. Een nieuwsbrief bevatte bijvoorbeeld kortingscodes voor het Fronteerscongres. Even snel integraal overnemen op de website kan dan niet.

Bijeenkomsten

Er zijn dit jaar 9 bijeenkomsten geweest in geheel Nederland, en ook een in Belgie. We blijven zoeken naar bedrijven die het leuk vinden om Fronteers te ontvangen. Natuurlijk blijft ook het potje bestaan waarmee vrijwilligers zelf een bijeenkomst kunnen organiseren.

Spontaanborrels

Er zijn dit jaar weer enkele spontane Fronteersborrels geweest, vooral in Utrecht. Hierbij komen 5 a 15 man opdagen. We juichen dit toe en betalen als vereniging het eerste rondje.

Actieve ledenuitje

Arjan Eising heeft in september een zeiltocht georganiseerd voor de actieve vrijwilligers van Fronteers. Dit was een groot succes. Volgend jaar weer!

Actieve leden

Sander Aarts is bezig in kaart te brengen welke taken er binnen Fronteers uitgevoerd worden en waar behoefte is aan vrijwilligers. Hij zal hier nog een blogpost over schrijven. Zo zal inzichtelijker worden wat we doen en waar we mensen nodig hebben. Krijn heeft via Twitter de afgelopen maanden twee keer gevraagd of mensen beschikbaar waren voor het uitvoeren van wat kleine taken. Dit bleek goed te werken.

Vacaturebank

De vacaturebank loopt goed. Dit jaar hebben we zo'n 60 vacatures geplaatst. Van enkele hebben we bericht gehad dat ze dankzij Fronteers ingevuld zijn. Niet elke adverteerder heeft haast met betalen. Luc gaat hier achteraan.

Ingebrachte beleidsvoorstellen

Boekenclub

Via de site weten we dat er bij de leden interesse bestaat voor het (goedkoop) gezamenlijk inkopen van boeken. Eventueel kunnen we bulkkorting bedingen of als vereniging de aanschaf sponsoren. De details moeten nog ingevuld worden. Wim gaat hier samen met Sander Aarts en Krijn naar kijken.

Merkregistratie

Al in 2007 wilden we Fronteers als merk registreren, maar toen hadden we nog geen geld. Dit jaar hebben we het eindelijk opgepakt. We gaan Fronteers als merknaam Europees registreren in een aantal "klassen" die voor ons van belang zijn. De registratie kan meer dan een half jaar duren. De ALV gaat akkoord met de kosten (zo'n 1400 euro voor een standaardregistratie in 3 klassen).

Studentenkorting

Voor 2011 willen we studentenkorting introduceren. Studenten krijgen 50% korting.

Barcamp organiseren

PPK onderzoekt de mogelijkheden om een barcamp te organiseren.

Kaarten congressen met korting

PPK onderzoekt de mogelijkheden om Fronteersleden korting te (laten) geven op andere congressen. Details moeten nog uitgewerkt worden. Ook moeten we nadenken over de vraag hoe het met de btw zit als Fronteers een deel van het congreskaartje betaalt.

Belgie

Begin november is de eerste Fronteersbijeenkomst in Belgie (Gent) geweest. De opkomst was goed en er zijn een paar enthousiaste Vlaamse vrijwilligers. De bijeenkomst leidde niet tot een golf aan Belgische aanmeldingen. Mede daarom willen we daarom Belgie voorlopig onder de Nederlandse Fronteers laten vallen. Dit heeft enkele consequenties:

De verenigingsstatuten moeten gewijzigd worden, omdat hierin expliciet gesproken wordt van Nederlandse front-end ontwikkelaars. Op dit moment staat in de statuten (artikel 3 lid 2): "de erkenning en verbetering van de positie van-, alsmede de ondersteuning van Nederlandse web-front-end ontwikkelaars." Het bestuursvoorstel is "Nederlandse" te schrappen uit de statuten. Dit dient door 2/3 van de ALV te worden goedgekeurd. Tevens dient hiervoor budget te worden vrijgemaakt voor notariskosten om de statuten te wijzigen. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

Ook in ons mission statement komt de term "Nederlandse" voor. Bovendien wordt hier nog gespoken over het Gilde in plaats van Fronteers. Unaniem wordt aangenomen de verwijzing naar "Nederlandse" te schrappen en Gilde te hernoemen naar Fronteers.

PPK wil 200 euro budget reserveren voor een bestuurslid dat in Belgie een bijeenkomst wil bijwonen. De ALV gaat hier niet zondermeer mee akkoord en wenst een betere onderbouwing. Het bestuur gaat het voorstel beter uitwerken en zal volgend jaar aan de ALV achteraf om goedkeuring vragen. In de overwegingen zal meegenomen worden dat het bestuurslid op de bijeenkomst een representatieve functie heeft. Tevens moet de vergoeding afhankelijk worden van de reistijd en het aantal afgelegde kilometers.

Taken

Aan Sanders takenlijst kunnen we toevoegen:

 • Er is op de site nergens een actuele stand van geaccepteerde en later aangepaste beleidsvoorstellen te vinden. Dit moet even op een rijtje gezet worden.
 • De statuten van de vereniging zijn via de site niet te achterhalen.

Begroting

Krijn licht de begroting van 2010/2011 toe. Over 2010 boekt de vereniging een lichte winst. De hoofdmoot van de begroting wordt in beslag genomen door het Congres.

Kascommissieverkiezing

Luc de Brouwer en Wim van Iersel vormen de kascommissie om de begroting over 2010 te controleren.

Bestuursverkiezing

Tom treedt af en wordt herkozen met 17 stemmen voor en 1 onthouding.

Rondvraag

 • Sommigen vragen zich af of Krijn niet te veel taken op zijn bord heeft liggen. Krijn zelf ziet dit niet zo. Bovendien zijn sommige klusjes makkelijk uit te besteden en heeft Krijn de laatste tijd meer van de hulp van anderen gebruik gemaakt.
 • Wim pakt de vervanging van de verouderde banners op.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering. De meeste leden laten hun gezicht nog even zien op de aansluitende borrel.