Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Wijzigingen na ALV

Tijdens een bewogen ALV op 29 november jongstleden namen we afscheid van Arjan Eising, Hidde de Vries, Sander van Lambalgen en Thomas van Zuijlen als bestuursleden van Fronteers. Verder werden zowel het voorstel om een leverancier in te schakelen voor de organisatie van het congres alsmede het opstarten van een onderzoek naar het financieel compenseren van vrijwilligers aangenomen.

Aangenomen voorstel: inschakelen leverancier voor organisatie congres

Lid Thomas van Zuijlen heeft een voorstel ingediend bij de ALV om een leverancier in te schakelen voor het organiseren van het Fronteers congres. Concreet wil dat zeggen dat Fronteers het bedrijf Eventstack in gaat huren voor de logistieke organisatie van het jaarlijkse congres. In een eerder gesprek dit jaar heeft het toen zittende bestuur aangegeven een aantal bezwaren te zien bij dit voorstel, hierbij hebben zij aangegeven dat elk lid het recht heeft om een motie in te dienen bij de ALV. Nadat er een aantal vragen van de leden zijn beantwoord en een aantal voor- en tegenstanders aan het woord zijn geweest, heeft er een stemming plaatsgevonden.

Het voorstel is aangenomen met 21 stemmen voor, 18 stemmen tegen en 4 blanco.

Doordat Eventstack onder andere eigendom is van Thomas van Zuijlen, is hij om belangenverstrengeling te voorkomen, direct na de aanname van dit voorstel afgetreden als bestuurslid. Bestuurslid Hidde de Vries is ook afgetreden als bestuurslid. Hidde zal zijn penningmeesterschap tot eind 2016 blijven vervullen en zorgen voor overdracht aan zijn vervanger. Hij blijft voorlopig ook voorzitter van de workshopcommissie.

Naar aanleiding van de aanname van het voorstel zal het bestuur zo snel mogelijk een congres commissie opzetten, waarna de onderhandeling zal plaatsvinden met Eventstack. Zoals altijd blijft Fronteers de eigenaar van het congres, en zal de congrescommissie zorgdragen voor onder andere het inhoudelijke programma. Deze commissie zal ook bepalen welke taken wel en niet worden uitbesteed aan Eventstack. Vanwege de discussie die dit voorstel heeft veroorzaakt, zal het bestuur de leden actief op de hoogte houden op de website.

Aangenomen voorstel: Onderzoek naar financiële compensatie vrijwilligers

Leden Arjan Eising en Hidde de Vries hebben tijdens de ALV het volgende voorstel ingediend bij de ALV:

Arjan Eising, Hidde de Vries

Verzoekt het bestuur actief uit te zoeken welke voordelen en nadelen kleven aan het betalen van vrijwilligers voor hun inzet binnen de vereniging. Gekeken wordt naar de haalbaarheid, procedures, juridische en fiscale vraagstukken en hoe dit binnen de statuten, of binnen aan te passen statuten, kan werken om de doelstellingen van Fronteers te behalen. De resultaten dienen op een ALV in 2017 te worden gerapporteerd, eventueel bijgestaan door beleidsvoorstellen die er uit volgen.

Na een korte uitleg hierover, is de ALV direct over gegaan tot een stemming en is dit voorstel met een zeer ruime meerderheid aangenomen.

Naar aanleiding van dit voorstel zal het bestuur een onderzoek instellen naar de mogelijkheden tot het financieel compenseren van leden. Het bestuur is van mening dat dit, gezien de discussie die plaats heeft gevonden op de ALV, zo snel mogelijk zal plaats vinden en ruim voor de ALV gepubliceerd zal worden op de website. Eventuele beleidsvoorstellen zullen op de ALV in 2017 worden ingediend.

Afgetreden bestuursleden

Bij deze ALV zijn de volgende bestuursleden afgetreden:

  • Arjan Eising
  • Sander van Lambalgen
  • Hidde de Vries
  • Thomas van Zuijlen

Het bestuur bedankt hen voor de inzet in de afgelopen jaren.

Aangetreden bestuursleden

Tijdens deze ALV zijn de volgende leden toegetreden tot het bestuur:

  • Michael Hastrich
  • Roy Tomeij
  • Sander Vink

Bij de eerstvolgende bestuursvergadering zal de rolverdeling voor 2017 worden vastgesteld en aangepast op de website.

Oproep

De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging, waar opdrachten aan het bestuur kunnen worden gegeven, en plannen van het bestuur kunnen worden aangepast. Een voorstel wordt zoals beschreven in de statuten aangenomen wanneer een meerderheid (50% + 1 stem) voor het voorstel is. Het bestuur hoopt dat alle leden, ook die tegen hebben gestemd, zich neer leggen bij de democratisch genomen beslissing van de ALV, of op een constructieve wijze binnen de kaders van de statuten, actie ondernemen.

Het bestuur roept een ieder op alle zorgen, opmerkingen of vragen naar aanleiding van het bovenstaande te delen met het bestuur, zodat deze meegenomen kunnen worden in de verdere besluitvorming.

Plaats een reactie