Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Vacature Senior Ajax/JavaScript developer bij Informaat (Baarn) (English version below)

Informaat

Wie ben jij

Je bent een zeer ervaren en gepassioneerde Ajax/JavaScript developer. Je brengt jouw visie in bij het schrijven van een gestructureerde code ten behoeve van de verdere ontwikkeling, uitbreiding en perfectionering van onze JavaScript Web Engine. Je bent goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van webdevelopment en hebt de juiste kennis, kunde en energie om nieuwe, creatieve oplossingen te bedenken. Een site als ajaxian.com heb je als je homepage ingesteld en namen als Douglas Crockford, John Resig en Peter Paul Koch zijn jou niet onbekend. Je kunt ons online voorbeelden van je beste werk laten zien.

Wie zijn wij

Al 25 jaar werkt ontwerpbureau Informaat aan het verbeteren van de bruikbaarheid van informatie en informatiesystemen. Op dit moment ontwerpen ongeveer 100 gedreven professionals excellente customer experiences bij (overwegend) digitale diensten. Wij werken vooral voor grote bedrijven en instellingen voor wie het web een belangrijk kanaal is geworden voor hun primaire bedrijfsprocessen. Onze aanpak is dan ook niet zozeer gericht op het ontwerp van een enkele website, maar op het implementeren van een duurzaam ontwerpplatform voor experience design.

Als onderdeel van deze aanpak ontwikkelt Informaat de Integrated Prototyping Environment (IPE), een op open standaarden (HTML, CSS, JavaScript) gebaseerd ontwerpplatform. IPE is een bijzonder capabel, enterprise-grade platform dat omvangrijke en complexe ontwerpprojecten adequaat ondersteunt. Een team met deskundige ontwerpers, ontwikkelaars en architecten heeft in de afgelopen jaren IPE ontwikkeld en toegepast in enkele grote projecten. Inmiddels is IPE rijp om breder verspreid en toegepast te worden.

Voor dit professionele team zoeken we een senior Ajax/JavaScript developer met een passie voor state-of-the-art webtechnologie. Je werkt samen in een groeiend team van ervaren ontwikkelaars en architecten.

Wij bieden jou:

 • Een bedrijf dat user experience design als zijn kernactiviteit ziet, al 25 jaar een voortrekkersrol op dit gebied speelt en een sterke reputatie heeft verworven.
 • Veel eigen inbreng in de ontwikkeling van IPE.
 • Samenwerking en kennisuitwisseling met geestverwanten uit diverse disciplines, zoals visual design, interaction design, information design en user interface engineering.
 • Een plek waar mensen belangrijk zijn: een informele, open en hechte cultuur met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, kennisuitwisseling, samenwerking en plezier.

Jij biedt ons:

 • Uitgebreide expertise in JavaScript.
 • Sterke analytische vaardigheden, een objectgeoriënteerde manier van denken en een hoog abstractievermogen.
 • Een brede en actieve interesse in het vakgebied, bekendheid met trends en ontwikkelingen op het gebied van internetbrowsers en webtechnologieën.
 • Affiniteit met en gevoel voor het complex van factoren dat de user experience bepaalt.
 • Een constructief-kritische nieuwe collega, bereid continu te leren, met een authentieke drive, gericht op samenwerking.

Denk je dat jij en Informaat goed bij elkaar passen? Stuur dan je motivatie en cv naar jobs@informaat.nl. Wil je eerst meer informatie, bel gerust met Silje Harthoorn: 035-5431222.

Senior Ajax/JavaScript developer

Who are you

You are a very experienced and passionate Ajax/JavaScript developer. You have extensive JavaScript experience to fit in our team of top JavaScript developers. You will bring us your view on writing structured code for the further development, expansion and perfection of our JavaScript Web Engine.
We expect to see running examples of your best work online. You are well-informed about the latest developments in the field of web development and you have the right knowledge, skills and energy to invent new, creative solutions. You have set ajaxian.com as your homepage and names like Douglas Crockford, John Resig, and Peter Paul Koch are not unfamiliar to you.

Who are we

For over 25 years, Informaat has been working on the usability of information and information systems. A team of (currently 100) motivated professionals designs excellent customer experiences for (primarily) digital services. Our clients are mostly large companies and organizations for whom the web is an important channel for their core business. Our approach is not to design single websites, but to implement a durable design platform for experience design.

As part of this approach, Informaat developed IPE (Integrated Prototyping Environment), a design platform based on open standards (HTML, CSS, JavaScript). IPE is an advanced enterprise-grade design platform that adequately supports comprehensive and complex design projects. A team of expert designers, developers and architects implemented IPE successfully in several comprehensive projects. IPE is now ready to be widely applied.

For our professional IPE team we are looking for a senior Ajax/JavaScript developer with a passion for state-of-the-art web technology. You will work in an expanding team of senior developers and architects.

We offer you

 • A company that has user experience design as its core activity, is playing a leading role in this field for over 25 years, and has gained a strong reputation.
 • The opportunity to contribute lots of own initiative to the further development of IPE.
 • Teamwork and knowledge sharing with kindred spirits from various disciplines, such as visual design, interaction design, information design and user interface engineering.
 • A place where people matter: an informal, open and stimulating working environment with plenty of room for personal development, knowledge sharing, and fun.

You offer us

 • Extensive expertise in JavaScript.
 • Strong analytical skills, an object-oriented way of thinking and a high capacity for abstraction.
 • A broad and active interest in web development, knowledge of trends and developments in the field of web browsers and web technologies.
 • Affinity with and feeling for the complex of factors that determine the user experience.
 • A constructive-critical new colleague, willing to learn continuously, with a genuine drive, focused on cooperation.

Do you think that you and Informaat match? Please send your motivation and cv to jobs@informaat.nl. For more information, please call Silje Harthoorn at 035-5431222.