Fronteers — vakvereniging voor front-end developers

Laatste 10 reacties op posts in het weblog

1 Wim van Iersel in “Fronteers als W3C-lid”:
Dank je wel PPK voor de duidelijke uitleg.
2 Koen Willems in “Meld je nu aan voor de ALV 2018”:
Als het de bedoeling was geweest om iemand maximaal 2 volmachtstemmen te laten uitbrengen en dat 24 uur voor de ALV aan het bestuur te melden dan was niet alleen een besluit van de ALV nodig geweest, maar zelfs een statutenwijziging
Omdat dat niet gebeurd is klopt de informatie op deze pagina https://fronteers.nl/vereniging/alv niet.
3 Sander v. L. in “Meld je nu aan voor de ALV 2018”:
Het bestuur heeft enige jaren geleden, toen machtigen redelijk vaak begon voor te komen, twee spelregels opgesteld om het behapbaar te houden:
- max 2 machtigingen per aanwezig lid
- machtigingen moeten 24 uur voor de ALV ontvangen zijn
Deze beperkingen worden ook in de laatste paragraaf van de pagina met ALV informatie benoemd, en zijn de afgelopen jaren consistent zo gehanteerd.
We gingen in het verleden coulant met die 24 uur om, maar het idee was voornamelijk dat er genoeg stembriefjes voorhanden zouden zijn, en dat we niet tot aan het begin van de ALV email hoefden te checken voor nieuw binnenkomende machtigingen.

Ik vraag me nu wel af of we deze spelregels expliciet door de ALV hadden moeten laten accepteren? If so, dan misschien de moeite waard dat dit jaar alsnog te doen.
4 Koen Willems in “Meld je nu aan voor de ALV 2018”:
Misschien wel even goed om te melden dat je ook als je niet aanwezig kunt zijn je je stem kunt laten gelden. Je kunt namelijk een ander lid machtigen om namens jou te stemmen.
De statuten zeggen daarover: "Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen."
Verdere vormvereisten worden niet gesteld. Ik zou zeggen dat een mail aan degene die jij machtigt om te stemmen en een CC aan het bestuur voldoende is.

Als je het heel netjes wilt doen maak je een pdf-je met je handtekening of je sluit een kopie van een ID-bewijs bij.

Maar hoe dan ook: je kunt iemand anders machtigen om namens jou te stemmen aanstaande vrijdagavond.
5 Peter-Paul Koch in “Fronteers als W3C-lid”:
Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. We hebben met Rachel voorlopige overeenstemming bereikt over de volgende concrete criteria:

- Haar aanwezigheid bij de CSS WG face-to-face meetings.
- Elk kwartaal een geschreven rapport, inclusief mededelingen over de FTF-meetings, en over de manier waarop ze front-end ontwikkelaars heeft vertegenwoordigd
- Een workshop Spec Reading, waar ze samen met geīnteresseerden door een specificatie heen gaat lezen, en uitlegt hoe een specificatie tot stand komt en waarom. De specificatie wordt waarschijnlijk Multicolumn. Datum nog niet vastgesteld. Wellicht te combineren met een meet-up waar ze mondeling verslag uitbrengt.
- Mogelijkheid van een sessie op Fronteers 2019 waar ze verslag uitbrengt van haar eerste tijd als Fronteers-vertegenwoordiger. (Dit hangt natuurlijk af van het congresprogramma voor 2019)

Daarnaast hebben we gekeken op welke manier Fronteers-leden actief bij haar werk betrokken kunnen raken en feedback kunnen geven. Rachel gaf aan feedback op specificaties-in-wording buitengewoon interessant en nuttig te vinden, omdat ze de bevindingen dan aan W3C kan presenteren als commentaar uit het veld. Ze noemde de Subgrid specificatie als degene waarvoor dit waarschijnlijk het eerst moet gebeuren. https://www.w3.org/TR/css-grid-2/

Naast deze inhoudelijke criteria hebben we ook een financieel criterium geformuleerd: we willen binnen twee jaar financiële hulp van buitenaf; voornamelijk omdat het jaarlijkse lidmaatschapsgeld na twee jaar van 1.950 naar 7.800 euro zou stijgen.

Als Fronteers na twee jaar nog steeds de enige organisatie is die een vertegenwoordiging van webontwikkelaars financieel ondersteunt en er nog geen zicht is op structurele externe financiële ondersteuning of medewerking, dan zal het lidmaatschap van W3C eind 2020 worden opgezegd, tenzij de ALV van 2020 anders beslist.

Dan nog wat andere punten die voornamelijk door Sander en Koen werden genoemd:

- DOELSTELLING

Doelstelling is het vertegenwoordigen van web developers binnen W3C. Hiertoe is een W3C-lidmaatschap onontbeerlijk.

De positie van front-enders in Nederland is mijns inziens gebaat bij vertegenwoordiging bij W3C. Vereist de doelstelling van Fronteers dat uitsluitend het belang van de Nederlandse front-end developers wordt bediend? Mijns inziens niet.

Tevens: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, en dus vind ik het logisch dat Fronteers, als enige kapitaalkrachtige vereniging van front-enders ter wereld, het voortouw neemt.

Verder hopen we dat Nederlandse front-enders weer enthousiast worden over Fronteers omdat ze hun steentje aan dit plan willen bijdragen.

- FINANCIEN

Het toekennen van budget aan de W3C-vertegenwoordiging is een politieke keuze. Is dit wat we als vereniging willen doen? Of blijven we liever bij de oude uitgavenpatronen?

We zouden de W3C-uitgaven gedeeltelijk kunnen dekken door het congres budgetneutraal te laten draaien. In 2017 heeft het congres circa 25K verlies gedraaid. Dit geld zouden we ook aan de W3C-vertegenwoordiging kunnen besteden. Of niet. Nogmaals, dit zijn politieke keuzes.

We zien de opdracht tot vertegenwoordiging van Fronteers bij W3C als een flat-fee freelance-opdracht aan Rachel Andrew, die akkoord gegaan is met het bedrag. Dit is te vergelijken met het verlenen van de opdracht ter organisatie van het Fronteers-congres aan Eventstack.

- OPDRACHTGEVERSCHAP

Fronteers wordt W3C-lid en opdrachtgever van Rachel.

Het bestuur benoemt de W3C-vertegenwoordigers. De reden hiervoor is praktisch. Als het noodzakelijk zou zijn Rachel te vervangen, dan zou het onpraktisch zijn als het bestuur eerst naar de ALV terug zou moeten gaan voordat het een vervanger zou kunnen aanstellen. Dit kan makkelijk een maand in beslag nemen.

Een Fronteers-vertegenwoordiging binnen W3C op professionele wijze uit moet worden gevoerd. In praktijk betekent dat, dat een kandidaat over aantoonbare ervaring met W3C-discussies en -specificaties dient te beschikken, met name door eraan te hebben deelgenomen. Voor zover wij weten bezit niemand binnen Fronteers deze kwalificaties.

Overigens kan dit alles mettertijd veranderen. Wellicht hebben het lidmaatschap en Rachels rapportages tot gevolg dat meer leden zich met W3C-discussies gaan bezighouden.
6 Wim van Iersel in “Meld je nu aan voor de ALV 2018”:
Sander Aarts kan zelf ook niet aanwezig zijn. Ik wil wel graag de documenten ontvangen ook al ben ik niet aanwezig.
7 Wim van Iersel in “Fronteers als W3C-lid”:
Ik sluit me graag aan bij de reactie van Koen.

Verder baal ik er van dat ik niet bij de ALV aanwezig kan zijn als dit onderwerp besproken word.

Graag meer duidelijkheid voor de ALV op de bovenstaande vragen. Tot er meer duidelijkheid is over dit plan, waar zeker iets voor te zeggen is, kan ik hier niet mee instemmen.

Bij een andere vereniging waar ik lid ben is afgelopen jaar ook een plan voorgelegd aan de leden waar een soort gelijk bedrag mee gemoeid was. Dat plan is niet helemaal uitgepakt zoals verwacht. Dat zorgt ervoor dat ik wat voorzichtiger ben geworden met in stemmen.
8 Koen Willems in “Fronteers als W3C-lid”:
Allereerst: ik vind dit een donders interessant voorstel. Ik kan mij goed voorstellen dat we als vereniging deze kan op gaan.
Tegelijkertijd vind ik het voorstel van het bestuur onvoldoende onderbouwd en vrees ik dat het op voorhand gedoemd is te mislukken als een aantal aspecten niet eerst nader uitgewerkt wordt. Daarnaast vind ik het ronduit onzorgvuldig dat al in dit stadium een kandidaat voor de vertegenwoordiging is gezocht en bekendgemaakt, terwijl de discussie over een lidmaatschap van het W3C nog niet eens gevoerd is binnen de vereniging. Dat soort zaken hoort van elkaar gescheiden te worden, ook om te voorkomen dat reputaties beschadigd worden.

Ik heb een aantal vragen die ik graag beantwoord wil hebben voorafgaand aan de algemene ledenvergadering. Beantwoording van die vragen zou kunnen helpen om het voorstel beter te onderbouwen.

Het is verder volgens mij verstandiger als het bestuur het voorstel op dit moment terugneemt en niet behandelt tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering. Dan kan tijdens de algemene ledenvergadering de mening van de leden gepeild worden en geïnventariseerd worden welke punten beslist nader uitgewerkt moeten worden voordat het bestuur er op een later moment met een verder uitgewerkt voorstel op terugkomt.

1. Wat is (liefst SMART geformuleerd) het doel dat tijdens dit (voorlopig) tweejarige lidmaatschap van het W3C gerealiseerd/bereikt moet worden?

2. Op basis waarvan is geconcludeerd dat dit het beste gerealiseerd kan worden door het lidmaatschap van het W3C?

3. In het kader van welk (statutaire) doel van Fronteers moet de onder 1 gevraagde doelstelling geplaatst worden?

4. Aan de hand van welke criteria zal het lidmaatschap over twee jaar geëvalueerd worden?

5. Meent het bestuur serieus dat het lidmaatschap van het W3C een positieve uitwerking zal hebben op de naamsbekendheid van Fronteers en mogelijkerwijs zou kunnen leiden tot een ledenaanwas?
Kan het bestuur daar wat meer over vertellen?

6. Wat is de reden dat niet alleen wordt voorgesteld lid te worden van het W3C (a), maar tegelijkertijd ook wie Fronteers daar gaat vertegenwoordigen (b)? Beseft het bestuur dat door deze koppeling reputaties beschadigd zouden kunnen worden?

7. Waarom heeft het bestuur niet eerst bij de algemene ledenvergadering gepolst of een voorstel als dit in goede aarde zou vallen, voordat het bestuur, - zoals het zelf stelt -, contact heeft gezocht met de Rachel Andrew?

8. Is het bestuur bereid om alsnog voorafgaand aan de algemene ledenvergadering de hiervoor bedoelde punten a en b van elkaar te scheiden en punt b op een later moment aan de orde te stellen?

9. Overigens, waarop baseert het bestuur de mening dat het bestuur (en bijvoorbeeld niet de algemene ledenvergadering) bevoegd is om een vertegenwoordiger aan te wijzen?

10. Is het bestuur van mening dat binnen de leden van Fronteers niemand geschikt is dan wel zal worden om Fronteers binnen het W3C te vertegenwoordigen?
Kan het bestuur daarbij aangeven wat zij eraan heeft gedaan om een geschikte vertegenwoordiger te vinden? Kan het bestuur verder aangeven waarom in Nederland verder geen kandidaat voor deze functie te vinden is?

11. Is het bestuur bereid om andere kandidaten voor deze vertegenwoordiging te overwegen? Kunnen mensen zich daarvoor kandideren of daarvoor voorgedragen worden?

12. Is het de bedoeling dat de vertegenwoordiger bij het W3C de standpunten van Fronteers zal uitdragen? Wat zijn dat dan voor standpunten? Wie heeft die vastgesteld?
En voor het geval Fronteers nog geen standpunten heeft: hoe gaan we die bepalen?

13. Het bestuur komt niet met bijvoorbeeld een voorstel om een commissie in te stellen die de vertegenwoordiger van Fronteers bij het W3C kan ondersteunen en namens de vereniging als klankbord kan fungeren? Waarom niet?
Hoe ziet het bestuur de concrete opdrachtverstrekking aan de vertegenwoordiger bij het W3C? Het bestuur gaat dat dus zelf doen?

14. Heeft overleg en afstemming plaatsgevonden met andere Nederlandse organisaties die al lid zijn van het W3C? Waarom is geen samenwerking daarmee gezocht?

15. De vertegenwoordigersfee bedraagt 50.000 euro. Hoe is dat bedrag tot stand gekomen, waarop is het gebaseerd en hoe is het samengesteld?
Hoe gaat dat bedrag uitgegeven worden?

16. Wat is eigenlijk een vertegenwoordigersfee? Welke juridische en fiscale consequenties zijn daaraan verbonden? Is dat uitgezocht en is dat gedocumenteerd?

17. In haar artikeltje op Smashing Magazine stelt Rachel Andrew dat zij haar rol ziet als een verbindende schakel tussen de CSS Working Group en (zoals zij noemt) ‘authors’. Ze geeft tevens aan daarmee door te willen gaan. Dat is echter heel wat anders dan de rol van vertegenwoordiger bij het W3C. Op deze manier lijkt het er op dat er geen afstemming met haar heeft plaatsgevonden wat ze bij het W3C zal gaan doen.

Welke afspraken zijn of worden gemaakt met Rachel? Worden de prestaties en activiteiten van haar bij het W3C beoordeeld, kunnen we over en weer tussentijds van elkaar af, zijn er opzegtermijnen afgesproken, waaruit precies bestaat haar inzet? Zijn er verder afspraken gemaakt in geval van ziekte, verhindering, etc.?

18. Met de kosten is gedurende twee jaar 60.000 euro gemoeid. Binnen de reguliere exploitatie van Fronteers is daarvoor geen dekking. Deze kosten moeten daarom uit de reserves bestreden worden.
Vindt het bestuur het realistisch om te suggereren dat het lidmaatschap van het W3C en deze vertegenwoordiging daarbij ook na twee jaar gecontinueerd kan worden? Verdere uitholling van de reserves is dan immers niet meer mogelijk, danwel niet meer verantwoord.

19. Zou het niet verstandiger zijn als het bestuur zijn voorstel op dit moment terugneemt en niet behandelt tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering?
Dan kan tijdens de algemene ledenvergadering het gevoelen van de leden gepeild worden en geïnventariseerd worden welke punten beslist nader uitgewerkt moeten worden voordat het bestuur er op een later moment met een verder uitgewerkt voorstel op terugkomt?
9 Tom Greuter in “Fronteers als W3C-lid”:
Ik sluit me aan bij bovenstaande opmerkingen. Zonder deugdelijke financiële onderbouwing zie ik niet in hoe ik akkoord kan gaan met dit voorstel, anders blazen we in komende jaren de vereniging op.
10 Willem Buising in “Fronteers als W3C-lid”:
Het W3C telt momenteel (als ik goed geïnformeerd ben) ruim 500 leden. Waarom is het bestuur van mening dat deelname met 1 stem hierin € 30.000,- waard is? Zijn wij als Nederlandse vereniging Fronteers dan de enige front-end vertegenwoordiging wereldwijd?

Hebben we zicht op mogelijke samenwerking met partijen die al lid zijn?

Het inhuren van een externe om ons te vertegenwoordigen klinkt mij in de oren als een risicovolle stap. Deze externe is geen lid van Fronteers, heeft geen direct Nederlands belang en acteert dan op basis van inhuur. Dan is de vraag cruciaal met welke opdracht het bestuur haar op pad wil sturen. Welke doelen willen we bereiken en hoe beoordelen we tussentijds en naderhand of de inzet heeft geleid tot wat we beoogden en of de inzet van de externe naar behoren is geweest?